AVDK 500 – Přenosná demineralizační jednotka

Demineralizační jednotka AVDK 500 Basic slouží k demineralizaci napouštěcí vody
pro topné a chladicí systémy.
Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.


Vlastnosti

 • Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů
 • Kapacita 500 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH
 • Možnost regenerace demineralizační náplně
 • Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně


Technické údaje

Demineralizační kolona AVDK 500 je válcová tlaková nádoba z polypropylénu.
V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnitřním závitem.
Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtrační tryskou. Filtrační lože demineralizační kolony je tvořeno mixbedem – směsnou iontoměničovou pryskyřicí.

Úpravou vody na mixbedovém loži v demineralizační koloně lze dosáhnout v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách vodivosti upravené vody 1,0 – 5,0 μS/cm.

Součástí demineralizační kolony AVDK 1000 Basic je konduktometr


Popis zařízení

 1. Připojení pro vstup vody
 2. Čidlo konduktometru pro měření vyčerpanosti demi jednotky
 3. Demineralizační jednotka
 4. Konduktometr bateriový
 5. Připojení pro výstup vody


Pokyny pro použití demineralizační jednotky

Demineralizační jednotka AVDK 500 musí být postavena na vodorovném podloží, jehož nosnost odpovídá provozní hmotnosti jednotky. Na připojovacím dílu demineralizační jednotky je šipkami vyznačen vstup a výstup vody. Demineralizační jednotka AVDK 500 může být použita i pro trvalou instalaci, pokud jsou dodrženy provozní parametry.


Pokyny pro provoz

V tabulce je uveden maximální průtok pro jednotlivé demineralizační jednotky, který je zapotřebí nastavit tak, aby nebyl překračován. Hodnota vodivosti smíchané vody se zobrazuje na displeji konduktometru. Tato hodnota ukazuje vyčerpanost filtračního lože mixbedové pryskyřice. Pokud dojde k překročení doporučených limitů (tlak, průtok), proces demineralizace neprobíhá dostatečné kvalitně a může tak dojít k nedostatečné demineralizaci vody.


Postup při výměně filtrační náplně

Pokud se hodnota vodivosti na výstupu z demineralizační jednotky (hodnota na konduktomeru „AFTER“) zvýší na více jak 10 μS/cm, začíná být demineralizační náplň vyčerpaná je nutné ji vyměnit za novou.

Modrá tlaková nádoba demineralizační jednotky je v horní části opatřena závitem
2,5“, do kterého je zašroubovaná rozvodná hlava.
Při výměně náplně se musí rozvodná hlava z tlakové nádoby odšroubovat.
Pod rozvodnou hlavou je v tlakové nádobě demineralizační jednotky vložena středová trubka s dolní tryskou.

Při výměně filtrační náplně je nutné dodržet následující kroky:

 1. odšroubujte rozvodnou hlavu s filtrační horní tryskou, vyjměte ji společně se středovou trubkou s dolní tryskou
 2. vysypte z tlakové nádoby vyčerpanou filtrační náplň (mixbed)
 3. do prázdné tlakové nádoby vložte středovou trubici. Na středovou trubici nasaďte nástavec pro centrování trubice. POZOR – do středové trubice se nesmí dostat žádná filtrační hmota, filtr by nefungoval! Trubice se musí usadit do nejnižšího místa tlakové nádoby a to tak, aby konec trubice byl v rovině s vrchní plochou nádoby, nesmí vyčnívat z nádoby.
 4. Pokud by vyčnívala trubice z nádoby, nelze opět našroubovat rozvodnou hlavu. Středová trubice musí být usazena ve středu nádoby – po nasypání filtrační náplně již nelze usazení trubky opravit.
 5. pomocí vhodného trychtýře začněte plnit tlakovou nádobu novou filtrační náplní – mixbedovou pryskyřicí. POZOR – je nutné stále udržovat středovou trubici přesně uprostřed plnícího otvoru, jinak by nešla nasadit rozvodná hlava!
 6. povrch nádoby očistěte od zbytku filtrační hmoty, nasaďte na středovou trubici, filtrační košík s rozvodnou hlavou a našroubujte na tlakovou nádobu. Natáčení hlavy na nádobu musí jít lehce. Potom rozvodnou hlavu dotáhneme. Při dotahování nepoužívat nářadí, stačí síla rukou.


Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.
Použitou a vyčerpanou demineralizační pryskyřici vraťte dodavateli.

Elektronický konduktometr

POPIS ZAŘÍZENÍ

 1. POWER – tlačítko pro zapnutí s automatickým vypnutím
 2. Políčko BEFORE – hodnota konduktivity vstupní vody
 3. Políčko AFTER – hodnota konduktivity výstupní vody
 4. LED kontrolka pro měření účinnosti

ZPŮSOB POUŽITÍ

 1. Zapněte tlačítko POWER pro uvedení do provozu
 2. V poli After se zobrazí hodnota konduktivity výstupní vody
 3. Display se automaticky vypíná asi po 30s

Pozn. Funkce LED kontrolky není pro účely tohoto typu demi jednotek použita. Změna barevnosti LED kontrolky nemá vliv úpravu vody a její funkci.


Výměna baterie

 1. Odstraňte kryt baterie.
 2. Instalujte novou baterii 3V CR2032 a ujistěte se, že je baterie umístěna správně kladným „+“ pólem nahoru.
 3. Zavřete kryt baterie. Zmáčkněte tlačítko pro vyzkoušení měřící jednotky. Na LCD musí být zobrazena hodnota v obou polích „Before“ respektive „After“. Pokud nesvítí, zkontrolujte umístění a napětí napájecí baterie. Pak opakujte kontrolní zapnutí.
 4. Baterii vyměňte v případě, že LCD zobrazuje matně a čísla nejsou jasně čitelná