AVS 100 – Sada na měření koncentrace inhibitoru

Testovací sada inhibitoru (řada Q100, Q1000, X100) obsahující semi-kvantitativní testovací proužky s činidly.

Balení obsahuje
50 testovacích proužků s indikačními zónami v hliníkové tubě
1x lahvička s reagencií QMo
1x odměrná reakční nádobka
1x odměrka k dávkování reagencie

Návod k použití
Vyjměte pouze tolik testovacích proužků, kolik budete potřebovat.
Bezprostředně po vyjmutí proužků uzavřete krabičku.
Nedotýkejte se proužků v testovacím místě.
1. Vypláchněte odměrnou nádobku testovaným vzorkem a poté ji vzorkem naplňte po značku.
2. Přidejte 2 zarovnané odměrky reagencie QMo.
3. Důkladně promíchejte a nechejte rozpustit.
4. Vložte testovací proužek na 1 min (pro vodu)/ 2 min (pro teplonosnou kapalinu) do testovaného vzorku.
5. Opatrně odstraňte zbytek kapaliny z proužku.
6. Porovnejte zbarvení testovacího proužku s barevnou stupnicí na obalu tuby a odečtěte množství Mo6+ v mg/l.


Vyhodnocení měření
Obsah Mo6+ v inhibičních přípravcích:
1% roztok Q100 … 150 mg/l
1% roztok Q1000 … 100 mg/l
1% roztok X100 … 100 mg/l

Pokud se množství naměřeného Mo6+ pohybuje v rozmezí 0–50 mg/l je třeba inhibitor koroze v systému doplnit. Po přidání reagencie QMo by měl mít testovaný vzorek pH < 1. Pokud této hodnoty nedosáhnete po přidání daného množství reagencie QMo, přidejte další odměrku. Nebo před přidáním reagencie QMo upravte pH vzorku zředěnou kyselinou sírovou na pH 4–6.

Interference
Následující ionty mohou negativně ovlivnit průběh testu:
Fe2+/3+ ≥ 50 mg/l
Cu2+ ≥ 10 mg/l

Bezpečnostní opatření
Reagencie QMo obsahuje kyselinu sulfamovou CAS 5329-14-6.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Likvidace
Použité testovací proužky lze vyhodit do komunálního odpadu.

Skladování
Testovací proužky chraňte před přímým slunečním světlem a vlhkostí. Balení skladujte na suchém a chladném místě při teplotě do +30 °C. Při správném skladování jsou proužky použitelné do data uvedeného na obalu.