Q200 – Speciální směs pro snížení tvrdosti vody

Speciální směs Q200 je určena ke snížení tvrdosti vody o 10°dH v systémech topení a chlazení.
Zabraňuje usazování vodního kamene a tím přispívá k prodloužení účinnosti a životnosti systému.

Vlastnosti

  • snižuje tvrdost vody o 10°dH,
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku bez vlivu na pH,
  • minimální zvýšení vodivosti,
  • netoxický a biologicky rozložitelný.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
specifický
pH
9,80
Hustota při 20 °C
1,03–1,06 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Tvrdost vody

Velmi tvrdá voda: > 3,76 mmol/l > 21,01°dH
Tvrdá voda: 2,51–3,75 mmol/l 14,01–21°dH
Středně tvrdá voda: 1,26–2,50 mmol/l 7,01–14°dH
Měkká voda: 0,7–1,25 mmol/l 3,9–7°dH
Velmi měkká voda: < 0,5 mmol/l < 2,8°dH

Dávkování a aplikace

Pro správné dávkování zjistěte tvrdost vody pomocí testovací sady CTC 2000tester. Podle naměřené hodnoty tvrdosti vody nadávkujte směs Q200 v poměru 1 l na 100 l objemu vody v systému pro snížení tvrdosti vody o 10°dH. Přípravek nechejte řádně promíchat s vodou, poté znovu prověřte hodnotu tvrdosti vody pomocí CTC 2000testeru. V případě potřeby celý postup opakujte.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.