Q2035 – Stabilizovaná voda dle VDI 2035

Stabilizovaná voda dle normy VDI 2035 je vhodná provozní náplň pro chladicí a topné systémy.
Obsahuje inhibitory koroze.


V
lastnosti

  • ochrana systému před korozí
  • plní požadavky normy VDI 2035
  • pro domácí i průmyslové aplikace
  • netoxický a biologicky rozložitelný


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
7,5 – 8
el. vodivost (při 20 °C)
do 200 μS/cm, vč. chem. látek do 1 100 μS/cm
tvrdost (při 20 °C)
2 °dH

 

Dávkování a aplikace

Přípravek Q2035 je určen pro finální plnění, neředí se.
Aplikujte do předem vyčištěného systému.Koncentraci inhibitoru v systému změřte alespoň 1x ročně pomocí testovací sady AVS100.

Bezpečnostní opatření
Směs není klasifikována jako nebezpečná.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 20 l kanystr
  • 200 l sud
  • 1000 l IBC kontejner


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.