NÁVOD: Měření hodnoty konduktivity kapalin

Nabízíme vám přehledný návod, jak změřit hodnoty elektrické vodivosti vody a jiných nežíravých a nehořlavých kapalin s využitím elektronického konduktometru AVK 2000.

Ultima MG2: Magnetický mechanický filtr

Představujeme kompaktní magnetický mechanický filtr MG2 na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které jsou obsaženy v provozní kapalině.

Q6000: Čisticí směs na degradované glykolové kapaliny

Představujeme čisticí směs Q6000, která je určena zejména pro čistění solárních systémů. Rozpouští a uvolňuje degradované glykolové nečistoty „asfaltového“ typu, uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny.

ULTIMA LINE – MG1 Vario: Kompaktní mechanický magnetický filtr

Představuje kompaktní mechanický magnetický filtr řady ULTIMA LINE – MG1 Vario. Slouží na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny. 

Čištění solárního systému

Nečistoty v solárním systému zvyšují riziko předčasné degradace solární kapaliny, neprůchodnost systému, snižují životnost a efektivitu celého systému. Může jít nejen o provozní nečistoty, ale i montážní. Vzhledem k této skutečnosti je dobré před každým uvedením nového systému do provozu alespoň propláchnout čistou vodou a poté zcela vyprázdnit. Pokud jde o již provozovaný systém, je … Číst více…

Degradace solární kapaliny

Vzhledem k nemalým nákladům při pořizování solárního systému každý z nás očekává dlouhou životnost, bezproblémový provoz a vysokou efektivitu solárního zařízení. Mnoho z nás bylo však velmi brzy zklamáno, že se potíže dostaví za tak krátkou dobu používání. Potíže s fungováním systému mají hned několik důvodů, např.: Nesprávně zvolená teplonosná kapalina Výpadky elektrického proudu, stagnace … Číst více…

Úpravny vody

Úpravna vody je, v pojetí obecné veřejnosti, všeobecně používaný název pro jakékoliv zařízení, které nějakým způsobem mění původní parametry na jiné. Tato zařízení se však zásadně liší tím, co a jak dělají se vstupní vodou, a jaká voda z těchto zařízení vytéká. Principiálně lze úpravny vody rozdělit na dvě skupiny: demineralizační jednotky změkčovací jednotky Přes … Číst více…

Změkčení vody

Změkčením vody upravujeme parametr tvrdosti vody Tvrdost vody přestavuje obsah zejména vápenitých solí, které se po zahřání mění v nerozpustné, usazují se a vytváří tak vodní kámen. Pro snížení tvrdosti vody lze použít dvě alternativy: Přidáním chemického prostředku Změkčovací úpravna vody Změkčení vody chemickým přípravkem Jde o jednoduchou a snadnou variantu, při níž se do … Číst více…

Demineralizace vody

Demineralizace vody je metoda, při kterém dochází k úplnému nebo téměř úplnému odstranění všech látek z vody. Při použití demineralizační technologie dochází k úpravě jak parametru tvrdosti, tak i vodivosti. Nevýhodou demineralizované vody je, že je „hladová“ a má tendenci absorbovat ze svého okolí ionty látek, aby se znovu nasytila. Proto je nutné při použití … Číst více…

Vodivost

Hodnota konduktivity informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku. Zprostředkovaně je to informace o celkovém obsahu solí, disociovaných kyselin a zásad. Základní jednotkou pro měření konduktivity je S/m. V praxi jsou nejpoužívanějšími jednotkami µS/cm a mS/cm. Pro vodné roztoky začíná konduktivita na úrovni 0,05 µS/cm pro ultračisté vody a končí na hodnotách přes 1 … Číst více…

Vlastnosti vody

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Vzniká prudkým slučováním vodíku s kyslíkem za vývinu velkého množství tepla. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu.   Vlastnosti vody Hustota vody je nejvyšší při teplotě 3,95°C. Dalším snižováním teploty vody se hustota naopak zvětšuje. Tepelná kapacita je u vody 3x větší … Číst více…

O produktech SENTINEL

Produkty Sentinel jsou vysoce kvalitní produkty od mezinárodní společnosti Sentinel Performance Solutions Itd. určené pro čištění a ochranu systému topení, které obnovují a udržují jejich účinnost. Tyto produkty jsou velmi dobře hodnoceny, topenáři, instalatéry a jejich využití je doporučováno výrobci a distributory komponentů topení. Naše společnost AV EQUEN je zástupcem Sentinel Performance Solutions Ltd. Našim … Číst více…

Vliv nečistot na efektivitu topného systému

Vliv nečistot na efektivitu topného systému V průběhu času dochází v topení ke vzniku různých nečistot, kalů a koroze. Rychlost a množství vzniku nečistot závisí na kvalitě přípravy systému na běžný provoz a kvalitě vody, kterou je systém napuštěn. Na následujícím obrázku je zobrazena tvorba jednotlivých typů nečistot v topném systému v závislosti na čase. … Číst více…

Vápenité usazeniny v topení

V případě nevhodně ošetřené vody může v některých oblastech docházet v topném systému nebo ve výměníku k vápenitým usazeninám. Ty mohou způsobit snížení účinnosti topení a taktéž hlučnost systému. Vápenité usazeniny se v systému shlukují a zabraňují tak průtoku kapaliny systémem. Vyčistění systému Pro vyčištění systému od usazenin z topného systému je vhodným přípravkem čistící … Číst více…

Koroze topného systému

Koroze topného systému Dlouhodobým působením vody v topném systému hrozí riziko vzniku koroze kovových částí a tím následně ke zhoršení provozu topného systému a také k netěsnostem. Ochrana proti korozi Před uvedením topného systému, ve kterém se používá pro provoz pouze voda, je vhodné topný systém doplnit o směs inhibitorů. Tato směs inhibitorů vytvoří na … Číst více…

Usazeniny v podlahovém topení

Vzhledem k nízké teplotě vody v podlahovém topení, která může dosáhnout okolo 35°C, je možné, že v tomto okruhu může dojít k množení biocidních usazenin a řas. Důsledkem šlemů a biocidních usazenin může být zhoršená neprůchodnost podlahového topení a tím snížení efektivity topení. Vyčistění systému Pro vyčištění systému od biocidních usazenin se používá výrobek Q700. … Číst více…

Ethylenglykol

Ethylenglykol je bezbarvá, čirá, viskózní kapalina nasládlé chuti bez zápachu. V závislosti na kvalitě může být mírně nasládlé chuti nebo bez chuti, bez zápachu či s příměsí technického odoru. Jde o dvojmocný alkohol (CH2OH.CH2OH) mísitelný s vodou a rozpustný v alkoholu. Můžeme s ním setkat i pod názvy ethan-1,2-diol nebo 1,2-ethandiol. Vlastnosti ethylenglykolu   Výroba … Číst více…

Propylenglykol

Propylenglykol je bezbarvá, čirá, viskózní kapalina. V závislosti na kvalitě může být mírně nasládlé chuti nebo bez chuti, bez zápachu či s příměsí technického odoru. Jde o organickou sloučeninu (C3H8O2), je mísitelný s vodou, acetonem a chloroformem. Můžeme s ním setkat i pod názvy propan-1,2-diol nebo 1,2-dihydroxypropan, methylethylglykol, methylethylenglykol. Vlastnosti ethylenglykolu Výroba propylenglykolu Vyrábí se … Číst více…

Ethanol

Ethanol je bezbarvá kapalina ostré alkoholické vůně. Jde o druhý nejnižší alkohol (C2H6O). Je snadno zápalný, a proto je klasifikován jako hořlavina 1.třídy. Ethanol (C2H5OH) je dobře mísitelný s vodou. Můžeme s ním setkat i pod názvy jako ethylalkohol, nejčastěji  však jako líh. Vlastnosti ethanolu:   Výroba ethanolu Nejčastěji se ethanol připravuje z jednoduchých sacharidů … Číst více…

Glycerin

Glycerin je hydroskopická bezbarvá viskózní kapalina nasládlé chuti. V závislosti na kvalitě může být bez zápachu či s příměsí technického odoru. Jde o důležitý biogenní organickou sloučeninu (C3H8O3), neboť je ve formě svých esterů součástí tuků. Tento trojsytný alkohol je neomezeně mísitelný s vodou, v nepolárních rozpouštědlech, jako je benzin, se nerozpouští. Můžeme se s … Číst více…

Soli karboxylových kyselin

Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které ve své molekule obsahují karboxylovou skupinu COOH, která je kombinací karbonylové skupiny ketonů C=O a hydroxylové skupiny alkoholů –OH. Karboxylové kyseliny mají schopnost neutralizace za vzniku vody a soli karboxylové kyseliny. Připravují se tedy nejčastěji reakcí karboxylové kyseliny s hydroxidy, popř. uhličitanem, kdy je kyselý vodík karboxylové skupiny nahrazen … Číst více…

Voda

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku, která vzniká prudkým slučováním vodíku s kyslíkem za vývinu velkého množství tepla. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu. Vlastnosti vody Hustota vody je nejvyšší při teplotě 3,95°C. Dalším snižováním teploty vody se hustota naopak zvětšuje. Tepelná kapacita je u vody 3x větší … Číst více…

Hustota

Hustota je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky, tedy vztah mezi hmotností a objemem dané látky. Objemy různých látek se při stejné hmotnosti liší. Také hustota v jednotlivých částech tělesa nemusí být stejná a navíc se může měnit vlivem dalších veličin (čas, teplota apod.). Vysvětlení: mávnutí ruky ve vzduchu je bez odporu, zatímco … Číst více…

Viskozita

Viskozita je jednou ze základních charakteristik kapalin. Jde o veličinu charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Vysvětlení: teče-li kapalina potrubím, průtok uprostřed je rychlejší než průtok u trubek. Viskozita říká, jaký … Číst více…

Tepelná vodivost

Součinitel tepelné vodivosti, běžně označováno jako tepelná vodivost, je fyzikální veličina z oboru termodynamiky. Jde o veličinu charakterizující schopnost látky vést, přenášet, teplo. Představuje rychlost, jakou se teplo šíří a přenáší z jedné zahřáté části materiálu do jiné. Vysvětlení: Jde o parametr, který určuje, jak rychle jsou „batůžky“ s tepelnou energií schopny putovat. (viz tepelná … Číst více…

Tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla, kterým se těleso ohřeje o 1 kelvin. Velký význam plní v termodynamice. Tepelná kapacita je určena jako podíl dodaného (či odebraného) tepla a teplotní změny (rozdílem teplot mezi počátečním a konečným stavem, kdy bylo teplo dodáváno). Vysvětlení: v látce jsou „batůžky“, do kterých nakumuluje tepelná … Číst více…

Nebezpečnost

Klasifikace nebezpečnosti kapalin se provádí pro všechny kapaliny uváděné na trh a hodnotí se ze 3 hledisek: Nebezpečnost z hlediska vlivu na životní prostředí Nebezpečnost pro zdraví člověka Nebezpečnost na základě fyzikálně-chemických vlastností Nebezpečnost kapaliny tak není pouze jeden parametr, ale vždy obsahuje tyto tři části. Pokud výsledky klasifikace nebezpečnosti určí, že kapalina je klasifikována … Číst více…

Nezámrzná teplota

Nezámrzná teplota je obecný termín objevující se u kapalin, které zůstávají tekuté i při teplotách bod bodem mrazu, tj. při nižších teplotách než 0°C. Pro tento typ kapalin se obecně používá pojem „chladonosné” a „teplonosné” kapaliny s nízkým bodem tuhnutí. Setkat se můžete taktéž s pojmem nemrznoucí směsi. Teplonosné kapaliny jsou směsí vody a látek, … Číst více…

Bod varu

Teplota (bod) varu je teplota, při níž kapalina vře. Fyzikálně je tato hodnota definována tak, že se jedná o teplotu, při které se právě vyrovná tlak par kapaliny s tlakem okolního plynu. Jde tedy o teplotu, kdy se z kapaliny stává pára. Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku (nebo-li na tlaku, který na kapalinu působí). … Číst více…

Korozivnost

Jedním z velmi důležitých vlastností provozních kapalin (teplonosných kapalin či vody) je korozní ochrana, která zajistí, že kovové materiály nebudou podléhat přirozenému koroznímu procesu. Tuto ochranu zajišťují inhibitory koroze, které mají různé principy ochrany – např. některé z nich vytváří na veškerých kovových materiálech tenký film, čímž ochrání povrch proti korozním reakcím. U teplonosných kapalin … Číst více…

pH

pH prostředí (vyjadřované hodnotou pH) je velmi významným parametrem pro provoz systémů v oblasti tepelné techniky. Pro zajištění bezproblémového provozu systému se v závislosti na typu použitých materiálů definuje vhodné provozní médium. Tím je dáno i odpovídající pH, které je nutné v systému udržet. Hodnota pH vzhledem k provozním vlastnostem teplonosné kapaliny Teplonosná kapalina má … Číst více…

Životnost

Životnost (funkčnost) kapaliny je dána zajištěním požadovaných provozních vlastností. Z hlediska funkčnosti teplonosné kapaliny je nutné zajistit: Provoz systému při teplotách pod bodem mrazu (nezámrzná teplota) Přenosu tepla / chladu (fyzikální vlastnosti) Ochranu systému proti korozi Provoz systému při teplotách pod bodem mrazu (nezámrzná teplota) Tato funkce je zajištěna dostatečným množstvím složky zajišťující požadovanou hodnotu … Číst více…

Před uvedením do provozu

Před uvedením jakéhokoliv systému do provozu doporučujeme vyčistit systém od montážních nečistot či pasivačních látek. Téměř všechny komponenty používané v oblasti tepelné techniky jsou z výrobního procesu pasivovány ochrannými látkami, které zabraňují jejich znehodnocování během přepravy, skladování, apod. Během instalace systému se pak mohou do systému dostat různé montážní či stavebních nečistoty (pasty, vazelína, těsnící … Číst více…

Kontrola a servis

Pro zajištění dlouhodobé provozu systému a provozního média je nutné pravidelná kontrola parametrů kapaliny. Kontrolou jednotlivých provozních parametrů kapaliny lze zjistit, v jaké stavu se kapalina nachází a v případě odchylky přijmout korektivní opatření a upravit kapalinu na původní hodnoty. Současně je nutné vzít v potaz, že stav kapaliny odráží stav systému jako takového. Jestliže … Číst více…

Čistění systému

Během provozu systémů dochází k jistým problémům. Ty mohou souviset s tvorbou vodního kamene, vznikem koroze či dalších provozních nečistot a usazenin. Součástí našich služeb je možné provést analýzu systému či dané provozní kapalin a určit, jakým způsobem a jakými produkty lze systém vyčistit tak, aby došlo k obnově jeho účinnosti. Průmyslové objekty Určení produktů … Číst více…

Likvidace kapalin

Ohledně likvidace kapaliny je na trhu velmi častá otázka: „Můžu to použité vylít do kanálu?“ Častá odpověď na toto je: „Kapalina je biologicky odbouratelná, můžete“. Tato odpověď však není úplná a není tedy zcela správná. Z hlediska legislativy je totiž možné do kanalizačního řádu vypouštět tzv. odpadní vodu. Tedy takovou směs, která splní limity kanalizačního … Číst více…