Ultima 300GX – Teplonosná kapalina pro topné a chladící systémy

Ultima 300GX: Teplonosné médium na bázi glykolových oligomerů s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky.

Oblast použití:

 • topné systémy
 • tepelná čerpadla
 • chlazení a klimatizace

Vlastnosti Ultima 300GX:

 • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1:2
 • antibakteriální ochrana
 • kapalina „BORAX FREE“
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • ochrana těsnění
 • životnost kapaliny 7–10 let
 • není nebezpečné pro životní prostředí
 • není nebezpečné pro zdraví člověka

Ředící poměry Ultima 300GX:

voda

teplota tuhnutí

1 : 0,5

–35 °C

1 : 1

–18 °C

1 : 1,5

–11 °C

1 : 2

–7 °C

Ultima 300GX: Dávkování a aplikace

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je určený pro ředění s vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití demineralizované vody (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000).

Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností.

Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 2. Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné.

Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezamrzné teploty pomocí refraktometru na měření indexu lomu.

Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Q400.

Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Ultima CTGX: Kompatibilita s plasty a pryžemi

Materiál Teplota

25°C

80°C

160°C

Uretanové polymery

Pryž černá 3773

Nitril-butadienová pryž

Styren butadienová pryž

Butylová pryž

EPDM

Chlorsulfonový polyethylen

Perfluoroelastomer

Přírodní pryž

Polychloropren

Pryž červená 107

Silikon 65

Polysulfid

Fluoroelastomer

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

slabá

slabá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

slabá

 –

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

slabá

slabá

slabá

Korozivní ochrana:

 • Měď (99% Cu)
 • Pájka (PbSn30)
 • Mosaz (CU70Zn30)
 • Ocel (0,2%C)
 • Litina (3,3 % C, 2 % Si)
 • Hliník (AlCu4Si5)
 • Silumin (AlSi12Cu4)

Balení Ultima 300GX:

 • 5, 10, 20 l kanystr
 • 200 l sud
 • 1000 l IBC kontejner

Bezpečnostní opatření:

Směs Ultima 300GX není klasifikována jako nebezpečná

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.