Analýza provozní kapaliny

Formulář – objednávka analýzy teplonosné kapaliny

_

Provozní parametry teplonosných kapalin mají vliv na celkovou živostnost kapalin a bezproblémových provoz systému.  Pokud je pro daný systém vybrán odpovídající typ teplonosné kapaliny, splňující všechny požadavky definované technickými parametry systému a obsahující všechny komponenty, zajišťující požadovanou kvalitu kapaliny, kapalina by měla vydržet v systému po celou dobu jeho životnosti.

Pro zajištění dlouhodobé provozu systému a provozního média je nutné pravidelná kontrola parametrů kapaliny. Kontrolou jednotlivých provozních parametrů kapaliny lze zjistit, v jaké stavu se kapalina nachází a v případě odchylky přijmout korektivní opatření a upravit kapalinu na původní hodnoty.

Současně je nutné vzít v potaz, že stav kapaliny odráží stav systému jako takového. Jestliže tedy vykáže kapalina anomálii v některém parametru, tato situace indikuje i odchylku některé z komponent od požadovaného stavu. Na základě této skutečnosti tak lze iniciovat i korektivní kroky vůči systému jako takovému a minimalizovat potenciální vzniklé škody.

V neposlední řadě stav kapaliny taktéž prezentuje efektivitu systému – ze stavu provozního média lze určit usazení vodního kamene, který má za důsledek zhoršení přenosu tepla/chladu.

Pravidelná kontrola provozního média tedy není nutná pouze pro zajištění provozuschopnosti média či systému, ale taktéž pro včasnou indikaci problému či kontrolu efektivnosti výkonu systému.

V rámci námi zajišťovaných služeb provádíme kontrolu klíčových parametrů kapalin, které ovlivňují životnost kapalin:

  • nezámrzná teplota
  • korozní odolnost
  • pH
  • hustota
  • viskozita

Na základě výsledků základních parametrů pak provádíme v případě potřeby další podrobné analýzy a stanovujeme případné korektivní kroky.

uprava provozni vody