AIRTHERM 12 – Nemrznoucí směs pro topení, chlazení a klimatizace

AIRTHERM 12: Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky.

Oblasti použití: Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti

  • bod tuhnutí –12 °C,
  • měřitelná inhibiční ochrana,
  • kapalina „BORAX FREE“,
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku,
  • ochrana těsnění,
  • životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT.

Dávkování a aplikace

AIRTHERM 12 se již hotová směs určena pro přímé použití. Dále se neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a bodu tuhnutí.

Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Q400.

Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5 )
Silumin (AlSi12Cu4)

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Polyethylen (měkčené/ tvrzené) LDPE/HDPE
Polypropylen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polyester (zesítěný) UP
Butylová pryž IIR
Fluorokarbonová pryž (Viton®) FPM
Polytetrafluoroethylen PTFE
Polyamidy PA
Ethylen – propylen – dienová pryž EPDM
Nitril – butadienová pryž NBR
Polychlorbutadien CR
Styren butadienová pryž do 100°C SBR
Přírodní pryž do 80°C NR

Bezpečnostní opatření

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obal/obsah podle místních/regionálních/státních/mezinárodních
předpisů.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/prodejce.

Balení: 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.