AVDK 200 – Demineralizační jednotka

AVDK 200: Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody topného systému

Demineralizační jednotka AVDK 200 slouží k demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. Je vhodná pro použití jako přenosná úpravna nebo pro trvalou instalaci k úpravě dopouštěcí topné vody

Výrobek AVDK 200 odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Splňuje ČSN 14868

 

 

Vlastnosti

 • Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů
 • Kapacita 200 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH

AVDK 200: Technické parametry

Velikost připojení G ¾“
Výstupní vodivost 1–5 µs/cm
Průtok (doporučený) 1 m3/hod
Maximální pracovní tlak 6 bar
Maximální pracovní teplota 45 °C
Demineralizační kapacita při vstupní tvrdosti vody 6°dH 500 l
10°dH 300 l
15°dH 200 l
20°dH 150 l
25°dH 120 l
Objem demin. náplně 2 x 0,5 l
Výška jednotky 560 mm
Průměr jednotky 125 mm

AVDK 200: Technické údaje

Demineralizační jednotka AVDK 200 je válcová nádoba z polypropylénu. V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnitřním závitem.

Uvnitř nádoby je umístěna kartuše s demineralizační náplní – směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Úpravou vody na mixbedovém loži v demineralizační jednotce lze dosáhnout v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách vodivosti upravené vody 1–5 µS/cm. Součástí demineralizační jednotky AVDK 200 je konduktometr.

Pokyny pro použití demineralizační jednotky

Před zahájením používání jednotky je nutné naplnit jednotku demineralizační náplní. Postup viz výměna filtrační náplně (str. 3).

Demineralizační jednotka AVDK 200 musí být postavena na vodorovném podloží, jehož nosnost odpovídá provozní hmotnosti jednotky. Na připojovacím dílu demineralizační jednotky je šipkami vyznačen vstup a výstup vody. Demineralizační jednotka AVDK 200 může být použita i pro trvalou instalaci, pokud jsou dodrženy provozní parametry.

V tabulce je uveden maximální průtok pro demineralizační jednotku, který je zapotřebí nastavit tak, aby nebyl překračován. Hodnota vodivosti výstupní vody se zobrazuje na displeji konduktometru. Tato hodnota ukazuje také vyčerpanost filtrační náplně. Pokud dojde k překročení doporučených limitů (tlak, průtok), proces demineralizace neprobíhá dostatečné kvalitně a může tak dojít k nedostatečné demineralizaci vody.

AVDK 200: Popis jednotky AVDK 200: Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody - popis

 1. Rozvodná hlava
 2. Tělo jednotky
 3. Display konduktometru
 4. Čidlo konduktometru
 5. Dvoudílná katruše

Postup při výměně filtrační náplně

Pokud se hodnota vodivosti na výstupu z demineralizační jednotky (hodnota na konduktomeru „OUT“) zvýší na více jak 10 μS/cm, začíná být demineralizační náplň vyčerpaná a je nutné ji vyměnit za novou.

Při výměně náplně se musí rozšroubovat dvoudílná rozvodná hlava a oddělit od nádoby.

Pod rozvodnou hlavou je v tlakové nádobě demineralizační jednotky vložena kartuš s demineralizační náplní. Kartuše se skládá ze dvou stejně velkých spojených dílů

Při výměně filtrační náplně je nutné dodržet následující kroky:AVDK 200: Demineralizační přenosná jednotka pro demineralizaci vstupní vody - výměna filtrační nápně

 1. Odšroubujte matici rozvodné hlavy (1b)
 2. Oddělte rozvodnou hlavu (1a) od těla jednotky (2)
 3. Vyjměte kartuši (5a, 5b) s vyčerpanou filtrační náplní
 4. Kartuše se skládá ze dvou dílů. Rozdělte kartuši na jednotlivé kusy.
 5. Vysypte z každého dílu vyčerpanou demineralizační náplň.
 6. Vyčerpanou náplň uložte do obalu pro použitou náplň. Zlikvidujte jako nebezpečný odpad nebo vraťte dodavateli.
 7. Naplňte každou část novou náplní.
 8. Sestavte s pomocí propojovacích částí (8) celou kartuši.
 9. Nově naplněnou kartuši vložte do těla jednotky (2)
 10. Nasaďte rozvodnou hlavu (1a) na tělo jednotky (2)
 11. Dotáhněte matici rozvodné hlavy (1b) k hlavě (1a).
  Při dotahování nepoužívat nářadí, stačí síla rukou.

Elektronický konduktometr

Popis zařízení

 1. Elektronický konduktometrPOWER – tlačítko pro zapnutí s automatickým vypnutím.
 2. Políčko OUT – hodnota konduktivity výstupní vody.

Způsob použití

 1. Zapněte tlačítko POWER pro uvedení do provozu.
 2. V poli OUT se zobrazí hodnota konduktivity výstupní vody.
 3. Display se automaticky vypíná asi po 30 s.

Pozn.: Funkce LED kontrolky není pro účely tohoto typu demi jednotek použita. Změna barevnosti LED kontrolky nemá vliv úpravu vody a její funkci.

Výměna baterie konduktometru

 1. Odstraňte kryt baterie.
 2. Instalujte novou baterii 3 V CR2032 a ujistěte se, že je baterie umístěna správně kladným „+“ pólem nahoru.
 3. Zavřete kryt baterie. Zmáčkněte tlačítko pro vyzkoušení měřící jednotky. Na LCD musí být zobrazena hodnota v obou polích „IN“ respektive „OUT“. Pokud nesvítí, zkontrolujte umístění napájecí baterie. Pak opakujte kontrolní zapnutí.
 4. Baterii vyměňte v případě, že LCD zobrazuje matně a čísla nejsou jasně čitelná.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení. Použitou a vyčerpanou demineralizační pryskyřici je možné vrátit dodavateli.