AVS 100 – Sada na měření koncentrace inhibitoru

Testovací sada inhibitoru (řada Q100) obsahující semi-kvantitativní testovací proužky s činidly.

 

Balení obsahuje

 • 50 testovacích proužků s indikačními zónami v hliníkové tubě
 • 1x lahvička s reagencií QMo
 • 1x odměrná reakční nádobka
 • 1x odměrka k dávkování reagencie

Příprava k měření koncentrace

 • odeberte ze systému vodu pro testování
 • před samotným testem vypláchněte testovací nádobku vodou, která se bude testovat
 • pro provedení testu odměrkou naplňte nádobku po risku vodou pro testování
 • do testované vody přidejte 2 odměrky reagencie QMo

Vlastní měření koncentrace

 • vyjměte pouze tolik testovacích proužků, kolik budete potřebovat
 • bezprostředně po vyjmutí proužků uzavřete krabičku
 • nedotýkejte se proužků v testovacím místě
 • reagencii ve vodě důkladně promíchejte
 • vložte na 1 minutu testovací proužek do testované vody
 • po vyjmutí testovacího proužku z nádobky s vodou nechte odkapat přebytek kapaliny
 • porovnejte zbarvení testovacího proužku s barevnou stupnicí na obalu tuby
 • podle zabarvení proužku určete množství účinné látky (v mg/l)

   Vyhodnocení měření

   • minimální koncentrace účinné látky inhibitoru činí 50 mg/l
   • pokud je naměřené množství 0 – 50 mg/l, je nutné doplnit do systému inhibitor koroze – např. z řady AV EQUEN – Q100
   • pokud je naměřené množství v rozmezí +/- 50 mg/l, doporučujeme doplnit do systému inhibitor koroze
   • pokud je naměřené množství v rozmezí nad 100 mg/l, je koncentrace účinné látky postačující, doplnění není nutné

    Pokud se množství naměřeného Mo6+ pohybuje v rozmezí 0–50 mg/l je třeba inhibitor koroze v systému doplnit. Po přidání reagencie QMo by měl mít testovaný vzorek pH < 1. Pokud této hodnoty nedosáhnete po přidání daného množství reagencie QMo, přidejte další odměrku. Nebo před přidáním reagencie QMo upravte pH vzorku zředěnou kyselinou sírovou na pH 4–6.

    Interference
    Následující ionty mohou negativně ovlivnit průběh testu:
    Fe2+/3+ ≥ 50 mg/l
    Cu2+ ≥ 10 mg/l

    Bezpečnostní opatření
    Reagencie QMo obsahuje kyselinu sulfamovou CAS 5329-14-6.

    H315 Dráždí kůži.
    H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
    H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
    P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
    P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
    P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
    P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
    P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
    P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

    Likvidace
    Použité testovací proužky lze vyhodit do komunálního odpadu.

    Skladování
    Testovací proužky chraňte před přímým slunečním světlem a vlhkostí. Balení skladujte na suchém a chladném místě při teplotě do +30 °C. Při správném skladování jsou proužky použitelné do data uvedeného na obalu.