Čistič koupelen

Čistič koupelen, odstraňuje nečistoty, skvrny a vodní kámen (čistí pěnou)

Účinný čisticí prostředek určený pro pravidelné čištění omyvatelných povrchů, ze kterých účinně
odstraňuje skvrny, nečistoty a vodní kámen. Je vhodný na svislé plochy, na kterých díky hutné pěně výborně
ulpívá, stejně tak i na baterie, umyvadla, vany, obklady, sprchové kouty a podobně. Ideálně se doplňuje s účinným přípravkem AV EQUEN ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE. Neobsahuje fosfor.

POUŽITÍ:

Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit, potom opláchněte vodou a vytřete do sucha. Přípravek
nepoužívejte na mramor a jiné povrchy nesnášející kyseliny. Nepoužívejte společně s čistícími a desinfekčními
prostředky obsahujícími aktivní chlor a alkalickými čistícími prostředky. Používejte ochranné rukavice.
VÝSTRAHA: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
  • PRVNÍ POMOC: P305+P35J+P338 Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte čistou vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

SLOŽENÍ:

< 5 % neiontovaných povrchově aktivních látek; parfém

Objednací číslo: AV/Z.05