Čistič odpadů

Efektivní čistič potrubí a odpadů

Účinný přípravek pro čištění potrubí a odpadů. Likviduje zbytky jídla, vlasy, nehty, zvířecí srst, toaletní papír a zápach. Obsažené mikroperličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny.

Vlastnosti přípravku:

 • Účinný čistič s mikroperličkovou strukturou
 • Odstraní nepříjemné pachy i velmi odolné nečistoty
 • Snadno se rozpouští
 • Vyčistí špatně odtékající odpadní sifony v koupelně, kuchyni, na WC apod.
 • Čistič odpadů nelze používat na hliníkové potrubí

Dávkování čističe odpadů:

Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu nasypte 5-10 lžic (50–100 g) čističe odpadů do výlevky, sifonu odpadu umyvadla, vany, WC, kanálku v podlaze a zalijte 0,5–1 l horké vody.

Nechejte působit 30 minut a pak dostatečně propláchněte velkým množství vody.

V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

Upozornění: Přípravek je silně hygroskopický. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý, proto musí být uchováván v hermeticky uzavřených obalech. Roztok reaguje silně alkalicky. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých. Nadměrné používání přípravku může narušit komponenty odpadního potrubí.

Obsah balení: 1 kg

Bezpečnostní opatření:

 • Přípravek obsahuje nebezpečnou látku Hydroxid sodný ˃98,5% (CAS 1310-73-2, ES 215-185-5).
 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P260 Nevdechujte prach.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
 • okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
 • kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • Bezpečnostní list obdržíte na vyžádání u výrobce/distributora.

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 až +25°C.  Nevystavujte slunci. Uchovávejte pouze v původním balení.

Vhodné materiály nádob a obalů: ocelové zásobníky s vnitřním ochranným pogumováním, nerezová ocel, polyethylen, papír + polyethylen.

Nevhodný materiál: hliník, zinek.

Skladujte v místech přístupných pouze oprávněným osobám. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody.

Datum plnění je označen na obalu.

Likvidace obalu

Prázdné obaly vypláchnout důkladně vodou a odevzdat k recyklaci.