D700 – Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou

D700: Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky s TUV.

Přípravek D700 účinně dezinfikuje vodu a odstraňuje biofilm z kontaminovaného povrchu potrubí, nádob a zařízení s pitnou vodou. Určeno pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky TUV.

D700 – vlastnosti:

  • dezinfikuje pitnou vodu
  • dezinfikuje zásobníky a rozvody pitné vody
  • dezinfikuje chladící nádrže
  • prevence výskytu bakterie Legionella
  • snadné dávkování
  • nekorozivní, netoxický a biologicky rozložitelný
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
12,6
Hustota při 20 °C
1,11 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

D700 – dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
1 l na 300 l objemu systému – doporučená účinná koncentrace směsi

Přípravek D700 nadávkujte v doporučeném poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému. Nechejte přípravek v systému TUV a okruhů s pitnou vodou cirkulovat při pokojové teplotě po dobu 4 hodin. Poté systém vypusťte a řádně vypláchněte.

Bezpečnostní opatření

Přípravek D700 obsahuje nebezpečnou látku chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 14–15 %; metakřemičitan disodný.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu /páry / aerosoly.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont.
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte
ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  •  1 l kanystr
  •  20 l kanystr

Skladování D700:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od 0 °C do +30 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 6 měsíců.