D800 – Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy s pitnou vodou

Český výrobekD800: Koncentrovaná čisticí směs určená k odstranění vodního kamene a rzi pro okruhy pitné vody a zásobníky TUV.

Vlastnosti D800:

  • odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) a rez
  • určena pro okruhy, rozvody a zásobníky pitné vody a TUV
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • netoxické a biologicky rozložitelné
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

D800 – chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
čirá bezbarvá mírně viskózní kapalina
Zápach
typický
pH
~ 1
Hustota při 20 °C
1,39 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

Dávkování a aplikace D800:

Ředící poměry:
5 % – minimální koncentrace směsi
10 % – doporučená koncentrace směsi

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs D800 v minimálním množství 5 % z celkového objemu vody v systému, tj. 5 l na 100 l (doporučená účinná dávka je 10 %). Zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2–3 hodin.

Při rozpouštění usazenin (především vápenatých) dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čisticího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou). Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH a ustává vývoj plynu.

Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny je třeba po vypuštění spotřebovaného roztoku použít roztok čerstvý. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte vodou. Vypuštěnou směs zneutralizujte pomocí D800-neutralizátoru v nádobě mimo systém.

Bezpečnostní opatření:

Přípravek D800 obsahuje nebezpečnou látku, kyselinu orthofosforečnou.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení,
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont.
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte
ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování D800

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +15 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.