EVOLUTION 20 – čistící jednotka

Přenosná čistící jednotka EVOLUTION 20 (dále jen EVO20) slouží zejména k odstraňování usazenin a jiných nečistot v topných nebo chladicích systémech nebo nečistot ve výměnících kotlů.

Vlastnosti

 • vyrobeno z materiálů s vysokou chemickou odolností,
 • odolné pro chemické přípravky na bázi kyselin,
 • vybaveno přepínačem směru proudění (POWERFLUX) umožňující přepínáním směru proudění a tím zvyšovat účinnost použitých přípravků.

Technické údaje

Typ
EVO 20
Max. rychlost proudění
2 600 l/hod
Max. tlak
1 bar
Pracov. teplota
50–55°C
Objem jednotky
20 l
Rozměry
46 x 45 x 32 cm
Odolnost
IP54

Návod k použití

 1. Zkontrolujte, že čištěný systém je naplněn vodou a je odvzdušněn.
 2. Připojte hadice k příslušným přípojným místům na EVO 20.
 3. Připojte hadice na vstupní a výstupní ventily systému, který má být vyčištěn, nebo použijte volitelné příslušenství C-adaptér nebo V-adaptér.
 4. Naplňte zásobník EVO 20 vodou alespoň po značku MIN.
 5. Otevřete vstupní a výstupní ventily čištěného systému.
 6. Připojte napájecí kabel do sítě. Zapněte hlavní vypínač – vysokotlaká čistící jednotka se zapne a dosáhne pracovního tlaku v okruhu.
 7. Postupně přidávejte do zásobníků EVO 20 čistící přípravek, až dosáhnete požadované koncentrace. Koncentrace se může lišit dle použitého chemického přípravku.
 8. Zhruba každých 10 – 30 minut měňte směr proudění čisticí kapaliny. Vypněte hlavní vypínač EVO 20, přepínačem směru proudění změňte směr proudění kapaliny. Zapněte hlavní vypínač.
 9. Po ukončení čištění vypněte EVO 20 a odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
 10. Uzavřete vstupní a výstupní ventily čištěného systému, ke kterým jsou připojeny hadice od EVO 20. Odpojte hadice EVO 20 od čištěného systému.
 11. Zamezte při odpojení hadic EVO 20 vstupního a výstupního ventilu systému úniku kapaliny a potřísnění okolí.
 12. Vylijte směs z EVO 20. Jednotku EVO 20 včetně všech použitých komponent řádně propláchněte, vyčistěte a umyjte od zbytků použitých chemických látek.

Pozor! Během čištění nechte povolený šroub odvzdušňovacího otvoru, aby mohly unikat nežádoucí plyny, které mohou vznikat v průběhu čisticího procesu.

Upozornění

 • Před zapnutím EVO 20 naplňte kapalinou nad značku MIN.
 • EVO 20 nesmí pracovat na sucho!
 • Teplota čistícího roztoku by neměla dlouhodobě přesáhnout 50 °C.
 • EVO 20 nenechávejte v provozu bez dozoru.
 • Při práci používejte ochranné pracovní prostředky, nejezte, nepoužívejte otevřený oheň a zajistěte dostatečné větrání .
 • Při použití chemických přípravků se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití pro tyto přípravky a dodržujte bezpečnostní pokyny k těmto výrobkům.
 • Jako čisticí prostředky se používají schválené výrobky společnosti AV EQUEN s.r.o.
 • Používání jiných přípravků může mít negativní vliv na životnost čerpadla a poskytované záruky.
 • V případě použití chemického přípravku se před začátkem čistícího procesu ujistěte, že použitý čistící přípravek nemůže poškodit čištěné komponenty.

Záruční podmínky

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v délce 24 měsíců od prodeje.
 2. Při uplatňování záruky předložte doklad o zakoupení výrobku.
 3. Záruka se nevztahuje:
  • na závady způsobené vnějšími vlivy,
  • nevhodnými provozními podmínkami,
  • používáním výrobku v rozporu s jeho určením,
  • na vady v důsledku mechanického poškození nesprávnou obsluhou nebo nevhodným skladováním,
  • pokud byl použit nevhodný nebo nedoporučený čistící přípravek,
  • byla používána nadměrná koncentrace čistících přípravků,
  • po ukončení čistícího procesu nedošlo k řádnému vyčistění výrobku od chemických přípravků.