GreenStar 7370 S – Antibakteriální biocidní roztok pro dezinfekci průmyslových podlah, stěn a manipulačních pracovních ploch

Dezinfekce GreenStar 7370 S je antibakteriální biocidní roztok, který je určený pro čištění všech povrchů, které jsou z materiálů vhodných pro kontakt s vodným roztokem. Jedná se především o podlahy a schodiště v budovách (zejména v administrativních budovách, kancelářích, školských budovách) a skladech. Prostředek lze dále aplikovat na čištění prostor prostředků veřejné dopravy formou postřiku (sedadla, stěny) nebo formou ředěného roztoku (podlaha).

Vyrobeno dle směrnice Světové zdravotnické organizace: WHO – Laboratory biosafety guidance related to the novel coronavirus (2019-nCoV), oddíl 3, písm. c.
Evidováno v Registru chemických látek a prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vlastnosti:

  • Určený profesionální i běžné použití
  • Vhodné pro materiály kompatibilní s vodnými roztoky
  • Efektivně odstraňuje nečistoty a kaly, bakterie, plísně, kvasinky a viry
  • Není nutné oplachovat
  • Nezpěňuje
  • Jednoduchá aplikace

Účinnost přípravku:

TGEV, Stvirus H1N1, aphylococus aureus, SARS-CoV-2, coronavirus, Pneudomonas, MERS, Klebsiella, Kocuria rhizophila, influenza A virus H1N1, Candida albicans, MHV, Acinetobakter, a.j.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
charakteristický
pH při 20°C
7.8 – 9,0
Hustota při 20 °C
1,01 – 1,10 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování, způsob použití a forma aplikace:

Ředící poměry:
5-10% – účinná koncentrace směsi
Ředící poměry: 5-10% – účinná koncentrace směsi. Přípravek nařeďte v poměru 0,5l (až 1 l) na 10 l vody. Přípravek nemíchejte s jinou chemikálií, snižujete jeho účinnost. Aplikace přímo na ošetřovanou plochu. V případě silného znečištění ošetřované plochy mechanickými nečistotami je nečistoty před ošetřením plochy nutné odstranit omytím. Možné usazeniny vzniklé po aplikaci přípravku nejsou nebezpečné. Takto vzniklé usazeniny lze odstranit vlhkým hadříkem, nejdříve však po 10 min od aplikace přípravku.

Bezpečnostní opatření:

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 – Obsah/nádobu likvidujte v souladu místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení:

  • 5 L kanystr
  • 10 L kanystr
  • 20 L kanystr
  • 1 000 L IBC kontejner

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.