GreenStar 7371 ES – Antibakteriální biocidní roztok pro dezinfekci kancelářských pracovních ploch, přístrojů a zařízení denního použití

Dezinfekce GreenStar 7371 ES je antibakteriální biocidní roztok určený pro čištění povrchů s přímým dotykem jedné nebo více osob. Jedná se zejména o věci a zařízení denní potřeby jako jsou pracovní desky a stoly, opěrky židlí, klávesnice, PC myše, kopírky, tiskárny, telefony, prodejní automaty, různá dotyková vstupní zařízení (především prodejní pokladny, zvonky, čtečky karet) a části vybavení budov a dopravních prostředků jako jsou kliky, madla u zábradlí, vodovodní baterie, WC, madla v hromadné dopravě, kliky aut, volanty, palubní desky a další. Ošetřovaná zařízení a plochy musí být z materiálů omyvatelných vodným roztokem.

Vyrobeno dle směrnice Světové zdravotnické organizace: WHO – Laboratory biosafety guidance related to the novel coronavirus (2019-nCoV), oddíl 3, písm. c.
Evidováno v Registru chemických látek a prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vlastnosti:

  • Určený profesionální i běžné použití
  • Vhodné pro materiály omyvatelné vodnými roztoky
  • Efektivně odstraňuje nečistoty a kaly, bakterie, plísně, kvasinky a viry
  • Nezpěňuje , není nutné oplachovat
  • Jednoduchá aplikace

Účinnost přípravku:

TGEV, Stvirus H1N1, aphylococus aureus, SARS-CoV-2, coronavirus, Pneudomonas, MERS, Klebsiella, Kocuria rhizophila, influenza A virus H1N1, Candida albicans, MHV, Acinetobakter, a.j.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
charakteristický
pH při 20°C
7.8 – 9,0
Hustota při 20 °C
1,01 – 1,10 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování, způsob použití a forma aplikace:

Roztok je určený k přímému použití. Ředěním s vodou nebo s jinou chemikálií snižujete jeho účinnost. Aplikace přímo na ošetřovanou plochu. V případě silného znečištění ošetřované plochy mechanickými nečistotami je nečistoty před ošetřením plochy nutné odstranit omytím. Možné usazeniny vzniklé po aplikaci přípravku nejsou nebezpečné. Takto vzniklé usazeniny lze odstranit vlhkým hadříkem, nejdříve však po 10 min od aplikace přípravku.

Bezpečnostní opatření:

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 – Obsah/nádobu likvidujte v souladu místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení: 3 l, 5 l kanystr, 1000 l IBC kontejner

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.