Kdy a jak kontrolovat studniční vodu

V jakých případech je nutné zkontrolovat kvalitu vody ve studních a vrtech?

  • po provedení opravy či výměny čerpadla nebo potrubí (obecně zemní práce)
  • pokud u vody dojde k náhlé změně barvy, chuti nebo zákalu
  • pokud byly problémy s kvalitou vody v minulosti nebo je nutná stálá úprava či dezinfekce vody
  • jsou-li v širším okolí prováděny rizikové činnosti, které by mohly negativně ovlivnit podzemní vody
  • objeví se zvláštní klimatické jevy či situace (velké deště, tání sněhu, dlouhodobá sucha spojená s poklesem hladiny spodních vod)

Při posuzování kvality studniční vody je vhodné se řídit požadavky na kvalitu pitné vody dle vyhláška č. 252/2004 Sb. Tento předpis není sice pro soukromé domovní studny závazný (na rozdíl od studen, které jsou využívány ke komerčním činnostem), ale při posuzování kvality studniční vody se k němu přihlíží.

Jak zjistíme, zda je voda pitná?

Je nutné provést rozbor a vyhodnocení mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů vody. Celkem je ve výše zmíněné vyhlášce uvedeno více než 60 ukazatelů jakosti, které je nutné u pitné vody pravidelně sledovat.

studniční voda