AVK 2000 – Elektronický konduktometr s teplotní kompenzací

Konduktometr AVK 2000 měří hodnoty elektrické vodivosti vody a jiných nežíravých a nehořlavých kapalin, které nesmějí být v žádném případě pod elektrickým napětím. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Vlastnosti:

  • konduktometr AVK 2000 je určen pro měření elektrické vodivosti vody a jiných nežíravých a nehořlavých kapalin a roztoků
  • měřící rozsah 0 až 1 999 μS/cm
  • jednoduchá kalibrace
  • teplotní kompenzace zajišťuje přesné měření při různých teplotách kapaliny
  • napájení pomocí 2 lithiových baterií typu CR 2032

Technické údaje:

Napájení
2 lithiové baterie 3V tupu CR 2032
Měřící rozsah
0 až 1999 μS/cm
Rozlišení
1 μS/cm
Rozměry
37 x 168 mm
Hmotnost
85 g

 

Příprava na měření:

K napájení přístroje použijte baterie 3V typu CR 2032. Z měřící elektrody sundejte ochranný černý kryt a opláchněte elektrodu v čisté vodě, nejlépe destilované vodě. Po opláchnutí nechte měřící elektrodu oschnout. Nedotýkejte se měřicí elektrody a neotírejte jej. Mohlo by to způsobit poškození nebo zničení měřicí elektrody.

Kalibrace konduktometru:

Kalibraci není nutné provádět před každým měřením. Doporučujeme zhruba před každým desátým měřením nebo jednou za 14 dní. Kalibraci přístroje provádíme při teplotě 25°C. Otevřete na horní straně přístroje kryt bateriového pouzdra a vyndejte z něho seřizovací šroubováček, který slouží k provedení kalibrace. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka . Ponořte suchou měřící elektrodu do přiloženého kalibračního roztoku. Po stabilizaci zobrazení na displeji přístroje nastavte pomocí kalibračního trimtru „SPAM“ jeho otáčením seřizovacím šroubováčkem přesně na hodnotu „1413“. Tento trimr se nachází na levé straně bateriového pouzdra. Vyndejte elektrodu z kalibračního roztoku, opláchněte měřicí elektrodu v destilované vodě a nechte ji oschnout. Po provedení kalibrace uložte seřizovací šroubováček do bateriového pouzdra a kryt uzavřete.

Vlastní měření:

Sundejte z měřící elektrody ochranný černý kryt a ponořte ji do kapaliny, u které chcete zjistit hodnotu elektrické vodivosti. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka . Krátce zamíchejte elektrodou v kapalině. Po stabilizaci zobrazení odečtěte na displeji naměřenou hodnotu elektrické vodivosti. Automatická kompenzace teploty zaručuje při různých teplotách kapaliny vždy přesné naměřené hodnoty.

Očištění po měření:

Po provedení měření vypněte přístroj stisknutím tlačítka . Měřicí elektrodu opláchněte v destilované vodě a nechte ji oschnout. Poté elektrodu opět zakryjte černým krytem.

Měřící elektroda:

Měřící elektroda je součást přístroje, která podléhá opotřebení a nevztahuje se na ní záruka. Výměna měřící elektrody: Sundejte ochranný černý kryt. Vyšroubujte objímku (pouzdro) elektrody. Z objímky (pouzdra) opatrně vyndejte modul s elektrodou a dbejte na opatrnost, aby se nepoškodily konektory v měřicím přístroji. Vložte náhradní elektrodu a objímku (pouzdro) zašroubujte.

Doporučení:

Pokud se měřící elektroda zanese nečistotami a mastnotou, bude takové měření nepřesné. V tomto případě doporučujeme použití teplé jarové vody (do 50°C). Před každým novým měřením a po ukončení měření musí být elektroda čistá!

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.

Záruka:

Na konduktometr AVK 2000 se vztahuje záruka 24 měsíců. Nevztahuje se však záruka na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržování návodu k obsluze nebo změn na přístroji provedených třetí osobou.

Příslušenství:

  1. měřicí přístroj konduktometr AVK 2000 s měřící elektrodou
  2. 2 ks bakterie CR 2032
  3. roztok k provedení kalibrace
  4. šroubováček k provedení kalibrace
  5. kufřík k uložení přístroje a jeho příslušenství