Likvidace kapalin

Ohledně likvidace kapaliny je na trhu velmi častá otázka: „Můžu to použité vylít do kanálu?“ Častá odpověď na toto je: „Kapalina je biologicky odbouratelná, můžete“. Tato odpověď však není úplná a není tedy zcela správná.

Z hlediska legislativy je totiž možné do kanalizačního řádu vypouštět tzv. odpadní vodu. Tedy takovou směs, která splní limity kanalizačního řádu. Jinými slovy: a) je nutné se řídit kanalizačním řádem pro danou obec, ve kterém jsou stanoveny parametry a hodnoty, které musí odpadní voda splňovat, b) je nutné mít analýzu kapaliny na tyto parametry a prokázat, že kapalina požadované parametry má. Pokud jsou parametry splněny, pak se jedná o zařazení použité kapaliny do kategorie „odpadní voda“ a lze ji vypustit do kanalizace.

Situace však není tak jednoduchá, limity pro kanalizační řády jsou pro různá města či obce jiné, není pouze jeden pro celou ČR. Aby tedy výrobce či prodejce kapaliny mohl odpovědět, že jeho směs lze vypustit do kanalizace, musela by kapalina splňovat podmínky všech platných kanalizačních řádů.

Dalším faktorem, a to poměrně důležitějším, je skutečnost, že použitá kapalina není stejná, jako kapalina nová. Použitá kapalina může být degradovaná, může obsahovat rozpuštěné kovy a jiné příměsi ze systému. Z tohoto pohledu použitá kapalina bude mít jiné hodnoty než kapalina nová a nelze pro stanovení postupu její likvidaci vycházet z parametrů nové kapaliny.

Posledním, neméně důležitým faktorem, je omezení pro nakládání s použitou kapalinou. Obecně rozšířenou praxí totiž je: „naředím to s vodou a pak to tam vyliji“. Tento postup je v rozporu s některými kanalizačními řády, které uvádějí, že „limitů kanalizačního řádu nelze dosáhnout ředěním  s vodou“. Pokud tedy existuje nějaká směs, která neplní limity pro vypuštění do kanalizace, měla by být tato směs likvidována jiným způsobem v souladu s platnou legislativou.

Při určení, co s kapalinou je tedy správný následující postup:

  1. Provést analýzu použité kapaliny na parametry definované příslušným kanalizačním řádem.
  2. Určit, zda-li se dle výsledků analýzy jedná o odpadní vodu či jiný typ odpadu.
  3. Dle zatřídění odpadu zlikvidovat použitou směs odpovídajícím způsobem.