Odstraňovač vodního kamene

Odstraňovač vodního kamene pro koupelnu a kuchyni (bez fosfátů).

Odstraní odolný vodní kámen a rez z povrchů keramických mís, obkladů, nerezových baterií, dřezů, umyvadel, odkapávačů apod. Neobsahuje fosfor.

DÁVKOVÁNÍ:

Pro čistění připravte roztok 2 polévkových lžic výrobku v 5 litrech vlažné vody. V případě většího znečištění zvyšte koncentraci nebo nechejte roztok déle působit.
Používejte ochranné rukavice.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
 • P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
  jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc /ošetření.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

SLOŽENÍ:

< 5 % neiontovaných povrchově aktivních látek; parfém; alfa-hexylcinnamaldehyd (2-benzylidenoktanal).

Objednací číslo: AV/Z.04