Q Stop 10 Permanent

Q Stop 10 Permanent: Tekuté těsnění pro úniky do 10 litrů/den

Tekuté těsnění Q Stop 10 Permanent je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den.

Vlastnosti

  • určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace
  • funkční na úniky ve zdech i v podlaze
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů/den
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů
  • po utěsnění se ponechává v systému
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • kompatibilní s inhibitory koroze řady ultima Q100

Chemické a fyzikální vlastnosti

Konzistence
kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
8,2
Hustota při 20 °C
1,37 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

Q Stop 10 Permanent: Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 až 2 % – účinná koncentrace přípravku

Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Systém odvzdušněte. Přípravek Q stop 10 Permanent řádně protřepejte (možnost vytvoření usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Přípravek lze v systému ponechat.

Balení: 1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.