Q stop 20 Glykol

Q stop 20 Glykol: Tekuté těsnění pro systémy s teplonosnou kapalinou nebo solným roztokem

Tekuté těsnění Q stop 20 Glykol je určeno pro nové i stávající systémy plněné glykolovou kapalinou nebo solným roztokem s úniky do 20 litrů za den.

Vlastnosti

  • určené pro systémy plněné glykolovou kapalinou nebo solným roztokem, včetně solárních systémů
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 20 litrů/den
  • po utěsnění se ponechává v systému
  • odolný proti stárnutí
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku

Chemické a fyzikální vlastnosti

Konzistence
bílá (zakalená) kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8
Hustota při 20 °C
1,02–1,35 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 % – účinná koncentrace přípravku

Topné systémy: Demontujte ze systému filtry a sítka. Přípravek řádně protřepejte a nadávkujte v poměru 1 %, tj. 1 l na 100 l objemu systému, do naplněného a odvzdušněného systému. Všechny směšovací ventily a ventily na topném tělese otevřete naplno. Systém uveďte do provozu na max. teplotu a tlak po dobu 24 h. Poté nastavte systém na běžné pracovní podmínky. Přípravek lze v systému ponechat.

Solární systémy: Smíchejte tekuté těsnění s glykolovou kapalinou (5–10 l). Poté směs přidejte do zpětné cirkulace systému (před výměník tepla). Poté nechte cirkulační čerpadlo běžet 4 hodiny. Následně uveďte systém do normálního provozního tlaku a teploty. Utěsnění může trvat 2–3 dny.

Balení

  • 1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)- on.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.