Q Stop 200 Plus

Q Stop 200 Plus: Tekuté těsnění pro úniky do 200 litrů/den s tepelnou odolností do 1200° C.

Tekuté těsnění Q stop 200 Plus je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 200 litrů za den. Tekuté těsnění krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí Q stop 200 Plus je trvalé a odolné vůči stárnutí (záruka 24 měsíců).

Vlastnosti

  • určené pro topný systém, kotle, potrubí, radiátory, podlahové vytápění
  • možno použít i v otevřených systémech
  • utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy)
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 200 litrů/den
  • odolný vůči tlaku, chemikáliím a teplotě do 1200 °C
  • po utěsnění se vypouští ze systému
  • není toxické, není dráždivé
  • není nebezpečné pro životní prostředí, nevýbušné a nehořlavé

Chemické a fyzikální vlastnosti

Konzistence
kapalina, barva růžová
Zápach
bez zápachu
pH
11
Hustota při 20 °C
1,35 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 l přípravku na 200 l objemu systému – účinná koncentrace přípravku

UPOZORNĚNÍ! Topný systém musí být zbaven přísad, jako je nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka.

Utěsnění na topném kotli

Topný systém odpojte od topného kotle a kotel přiveďte do provozní teploty. Balení s Q STOP 200 Plus důkladně protřepte! Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Kotel musí zůstat v provozu po dobu 24 hodin. Použijte odlehčení zpětného toku, pokud je k dispozici. Po utěsnění kotel vyprázdněte. Znovu ho naplňte a uveďte zařízení do provozu.

Utěsnění topného systému

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Nastavte systém na maximální teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství Q STOP 200 Plus. Balení s prostředkem je nutné řádně protřepat, aby došlo k promíchání složek přípravku, jinak nemusí dojít k dokonalému utěsnění.

Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla se ještě jednou řádně odvzdušní kontrolním šroubem a nastaví na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K hrubému utěsnění dojde podle okolností za 1 den. Kapalina se však nadále nechává v systému min. 3 dny.

Q STOP 200 Plus okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Balení

  • 0,5 l lahev
  • 1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.