Q0001 – Měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q0001 je určený k ochraně velkoobjemových systémů před vznikem koroze a vodního kamene. Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti

  • zabraňuje tvorbě koroze a vodního kamene
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • netoxický a biologicky odbouratelný
  • určen pro průmyslové aplikace
  • ponechává se v systému, nevypouští se

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
6
Hustota při 20 °C
1,11 g/cm3
Rozpustnost
s vodou plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému o tvrdosti vody alespoň 2−3°dH (ve vodě s nulovou tvrdostí není funkční) – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q0001 v množství 0,5−1 litr na 1000 l objemu systému. Koncentraci přípravku je nutno pravidelně laboratorně měřit, doporučujeme přeměřit alespoň 1x ročně koncentraci přípravku v systému. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování – v hermeticky uzavřeném obalu – je přípravek stabilní 24 měsíců.