Q0002 – Speciální směs pro zvýšení tvrdosti vody

Speciální směs Q0002 je určena ke zvýšení tvrdosti demineralizované nebo změkčené vody v systémech topení a chlazení.

Vlastnosti

  • zvyšuje tvrdost vody
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • minimální zvýšení vodivosti
  • vhodné pro uzavřené i otevřené systémy

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
nažloutlá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
9,5
Hustota při 20 °C
1,178 g/cm3
Rozpustnost
s vodou plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Pro správné nadávkování přípravku je nutno laboratorně zjistit celkovou tvrdost vody. Podle naměřené hodnoty tvrdosti vody nadávkujte směs Q0002 v poměru 0,1 l na 1000 l objemu vody v systému pro zvýšení tvrdosti vody o 1°dH. Přípravek nechejte řádně promíchat s vodou, poté znovu prověřte hodnotu tvrdosti vody a to pomocí CTC 2000testeru.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná.
H319 Způsobuje vážné poškození očí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  •  1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Doporučená skladovací teplota < 30 °C. Chraňte před mrazem.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.