Q0002 – Speciální směs pro zvýšení tvrdosti vody

Speciální směs Q0002 je určena ke zvýšení tvrdosti demineralizované nebo změkčené vody v systémech topení a chlazení.

 

Vlastnosti:

  • zvyšuje tvrdost vody;
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku;
  • minimální zvýšení vodivosti;
  • vhodné pro uzavřené i otevřené systémy.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
nažloutlá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
9,5
Hustota při 20 °C
1,178 g/cm3
Rozpustnost
s vodou plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Pro správné nadávkování přípravku je nutno laboratorně zjistit celkovou tvrdost vody.
Podle naměřené hodnoty tvrdosti vody nadávkujte směs Q0002 v poměru 0,1 l na 1000 l objemu vody v systému pro zvýšení tvrdosti vody o 1°dH. Přípravek nechejte řádně promíchat s vodou, poté znovu prověřte hodnotu tvrdosti vody a to pomocí CTC 2000testeru.

Balení:

  • 1 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Doporučená skladovací teplota <30°C. Chraňte před mrazem.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.