Q0004 – Čisticí směs na korozi, vápenaté usazeniny a kaly

Čisticí směs Q0004 je určena pro odstraňování koroze, vápenatých usazenin a kalů v topných a chladicích systémech.
Je vhodný pro akutní čištění systému.


Vlastnosti

  • odstraňuje rez, vodní kámen a kal ze systému topení a chlazení
  • pomáhá obnovit cirkulaci systému
  • směs je neutrální
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů
  • určena pro domácí i průmyslové aplikace


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
nažloutlá / světle hnědá kapalina s obsahem bílého sedimentu
Zápach
charakteristický
pH
6
Hustota při 20 °C
1,1 g/cm3
Rozpustnost
s vodou plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry: 5% – účinná koncentrace přípravku

Před použitím je třeba nádobu s přípravkem řádně protřepat. Může obsahovat usazeniny na dně obalu.

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs Q0004 v množství 5% z celkového objemu systému. Směs nechte cirkulovat v systému při běžném provozu po dobu 2 – 5 dnů (v závislosti na složitosti a velikosti systému. Čím větší a složitější systém je, tím je nutné dobu čištění prodloužit). Během čištění stoupá hodnota pH. Pokud pH dosáhne hodnoty 8,5 – 8,7, je kapacita čistícího přípravku vyčerpána. V případě silného znečištění systému celý proces zopakujte.

Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte. Následně systém napusťte vhodně upravenou vodou
(demineralizace vody pomocí jednotky AVDK 1000 Comfort) a ošetřete inhibičním přípravkem řady
ULTIMA Q100.


Balení

  • 1 l kanystr
  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře
větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.