Q0008 – Speciální kyselý přípravek na úpravu pH vody

Speciální přípravek Q0008 je určen ke snížení pH vody v systémech topení a chlazení.

Vlastnosti:

  • snižuje pH vody;
  • vhodné pro uzavřené i otevřené systémy.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
čirá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
<1
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Pro správné nadávkování přípravku Q0008 je nutno provést laboratorní analýzu a simulaci na reálném vzorku vody z daného systému.

Balení:

  • 1 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.