Q0008 – Speciální kyselý přípravek na úpravu pH vody

Speciální přípravek Q0008 je určen ke snížení pH vody v systémech topení a chlazení.


Vlastnosti

  • snižuje pH vody
  • vhodné pro uzavřené i otevřené systémy


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
<1
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace

Pro správné nadávkování přípravku Q0008 je nutno provést laboratorní analýzu a simulaci na reálném vzorku vody z daného systému.


Balení

  • 1 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.