Q0008 – Speciální kyselý přípravek na úpravu pH vody

Speciální přípravek Q0008 je určen ke snížení pH vody v systémech topení a chlazení.

Vlastnosti

  • snižuje pH vody
  • vhodné pro uzavřené i otevřené systémy

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
<1
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Pro správné nadávkování přípravku Q0008 je nutno provést laboratorní analýzu a simulaci na reálném vzorku vody z daného systému.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.