Q01 – Měřitelný inhibitor koroze pro středněobjemové topné systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q01 je určený k ochraně velkoobjemových systémů před vznikem koroze a vodního kamene.
Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.


Vlastnosti

  • zabraňuje tvorbě koroze a vodního kamene
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • netoxický a biologicky odbouratelný
  • určen pro domácí i průmyslové aplikace
  • ponechává se v systému, nevypouští se


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
6
Hustota při 20 °C
1,11 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému o tvrdosti vody alespoň 2-3°dH (ve vodě s nulovou tvrdostí není funkční) – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů.
Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q01 v množství 1 litr na 500 l objemu systému. Koncentraci přípravku je nutno pravidelně laboratorně měřit, doporučujeme přeměřit alespoň 1x ročně koncentraci přípravku v systému.
Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.


Balení

  • 1 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování – v hermeticky uzavřeném obalu – je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.