Q200 – Speciální směs pro snížení tvrdosti vody

Speciální směs Q200 je určena ke snížení tvrdosti vody o 10°dH v systémech topení a chlazení. Zabraňuje usazování vodního kamene a tím přispívá k prodloužení účinnosti a životnosti systému.

Vlastnosti

  • snižuje tvrdost vody o 10°dH,
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku bez vlivu na pH,
  • minimální zvýšení vodivosti,
  • netoxický a biologicky rozložitelný.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
specifický
pH
9,80
Hustota při 20 °C
1,03–1,06 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Orientační tabulka tvrdosti vody

  mmol/l °dH °F
velmi měkká 0 – 0,7 0 – 4 0 – 7
měkká 0,7 – 1,3 4 – 7 7 – 12,5
středně tvrdá 1,3 – 2,1 7 – 12 12,5 – 21,5
dosti tvrdá 2,1 – 3,2 12 – 18 21,5 – 32
tvrdá 3,2 – 5,3 18 – 30 32 – 53,5
velmi tvrdá > 5,3 > 30 > 53,5

Dávkování a aplikace

Pro správné dávkování zjistěte tvrdost vody pomocí testovací sady CTC 2000tester. Podle naměřené hodnoty tvrdosti vody nadávkujte směs Q200 v poměru 1 l na 100 l objemu vody v systému pro snížení tvrdosti vody o 10°dH. Přípravek nechejte řádně promíchat s vodou, poté znovu prověřte hodnotu tvrdosti vody pomocí CTC 2000testeru. V případě potřeby celý postup opakujte.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.