Q2035 – Stabilizovaná voda dle VDI 2035

Stabilizovaná voda dle normy VDI 2035 je vhodná provozní náplň pro chladicí a topné systémy.
Obsahuje inhibitory koroze.

Vlastnosti:

  • ochrana systému před korozí;
  • plní požadavky normy VDI 2035;
  • pro domácí i průmyslové aplikace;
  • netoxický a biologicky rozložitelný.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
7,5 – 8
el. vodivost (při 20 °C)
do 200 μS/cm, vč. chem. látek do 1 100 μS/cm
tvrdost (při 20 °C)
2 °dH

 

Dávkování a aplikace:

Přípravek Q2035 je určen pro finální plnění, neředí se. Aplikujte do předem vyčištěného systému.Koncentraci inhibitoru v systému změřte alespoň 1x ročně pomocí testovací sady AVS100.

Balení:

  • 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.