Q3000 – Čistič výměníků ze strany spalin

Čisticí směs Q3000 je určena pro všechny typy výměníků kotlů k odstranění nečistot a mastnoty ze strany spalin.

Vlastnosti

  • uvolňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly ze strany spalin
  • aplikuje se formou rozprašovače
  • určené pro čištění všech typů výměníků a kotlů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá červená kapalina
Zápach
charakteristický
pH
14
Hustota při 20 °C
1,05 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min. Poté opláchněte čistou vodou. Na hliníkových materiálech nechte působit cca 3–5 minut, pak opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čisticí proces několikrát opakujte. V průběhu čistění je nežádoucí vznik bublin. Pokud se tak stane, ihned prostředek z čištěného povrchu opláchněte. Vznik bublin indikuje, že nečistoty byly odstraněny a začíná docházet k reakci čistidla s čistěním materiálem. S lehkými kovy může pomalu uvolňovat malá množství vodíku.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
H 290 Může být korozivní pro kovy.
H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P 260 Nevdechujte aerosoly.
P 280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 0,5 l láhev s rozprašovačem
  • 1 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.