Q400 – Čisticí směs na kaly a usazeniny

Čisticí směs Q400 je určena pro odstraňování kalů, nečistot a usazenin v nových a stávajících topných a chladicích systémech.
Přípravek je vhodný pro proplach/vyčištění nových systémů po montáži a pro odstranění nečistot ze stávajících systémů.


Vlastnosti:

  • odstraňuje kal ze systému topení a chlazení
  • pomáhá obnovit cirkulaci systému
  • kompatibilní s biocidním přípravkem Q700
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů
  • určena pro domácí i průmyslové aplikace


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle hnědá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
4
Hustota při 20 °C
1,045 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:

1% – min. účinná koncentrace přípravku
3-5% – doporučená koncentrace přípravku
Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs Q400 v množství 1%, tj. 1 l na 100 l celkového objemu vody v systému. Čistěte při pokojové teplotě a zajistěte neustálou cirkulaci směsi v systému.
Zvýšením teploty a koncentrace přípravku se jeho účinnost zvyšuje.

Nový systém
A) Systém lze propláchnout během 24 hodin externím čerpadlem o koncentraci 1%. Čištění proběhne mimo zdroj tepla. Poté doporučujeme na systém nainstalovat filtr řady ULTIMA (např. SafeCleaner 1, MB1, MB100). Poté systém propláchněte a napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort), aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700.
B) Systém lze vyčistit během provozu o koncentraci přípravku 0,5%, kdy se poté systém nemusí
vypouštět, ale je důležité před čištěním nainstalovat filtr řady ULTIMA (např. SafeCleaner 1, MB1,
MB100).

Stávající systém
Systém lze vyčistit pomocí externího čerpadla o koncentraci 1-5%, ale doporučujeme čištění metodou
on-line (za provozu systému). Důležité je před čištěním nainstalovat filtr řady ULTIMA (např. SafeCleaner, MB1, MB100). Doba čištění je 1-4 týdny (obvykle 10 dní). Poté systém propláchněte a napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort), aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700.


Balení:

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr


Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře
větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.