Q6000 – Čisticí směs na degradované glykolové kapaliny

Čisticí směs Q6000 je určena zejména pro čistění solárních systémů. Rozpouští a uvolňuje degradované glykolové nečistoty „asfaltového“ typu, uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny.

Vlastnosti

  • rozpouští glykolové nečistoty „asfaltového typu“
  • uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny
  • určena zejména pro solární systémy
  • lze použít opakovaně pro další čištění
  • určena pro přímé použití, dále se neředí
  • vhodný pro všechny kovy
  • tepelná odolnost –60 °C až +180 °C

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
čirá bezbarvá kapalina
Zápach
mírný zápach
Bod varu
189,6 °C
Hustota při 20 °C
0,951 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Směs je určena pro přímé použití, dále se NEŘEDÍ.

Ze systému vypusťte stávající provozní náplň. Systém poté naplňte čistící kapalinou Q6000 a zajistěte neustálou cirkulaci směsi v systému. Povlaky a nánosy degradovaných glykolových kapalin se rozpustí za studena během několika minut. Čištění systémů lze provádět za běžných provozních teplot (až do 180 °C). Směs lze opakovaně použít. Čistící směs Q6000 následně ze systému vypusťte a 1 až 2x propláchněte vodou. Tím je systém připraven pro plnění novou solární kapalinou.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, suchém a dobře větraném místě k tomu
určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.