Q6001 – Koncentrovaná čisticí kapalina pro solární systémy

Koncentrát Q6001 je určen zejména pro čištění solárních systémů a na silně degradované glykolové kapaliny v topném systému. Rozpouští a uvolňuje degradované glykolové nečistoty „asfaltového“ typu, uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny.

Jedná se o silně alkalickou směs a proto není vhodná pro systémy obsahující komponenty z hliníku.

Vlastnosti

  • rozpouští glykolové nečistoty „asfaltového typu“
  • uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny
  • určena zejména pro solární systémy
  • nehořlavá, nevýbušná
  • silně alkalická směs, není vhodná pro systémy obsahující komponenty z hliníku

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled: nažloutlá, mléčně zakalená kapalina, po delším stání se oddělí 2 fáze
Zápach: charakteristický zápach
Hustota při 20 °C:  ~1,003 g/cm3
pH (koncentrát): 13,5–13,9

Dávkování a aplikace

Ředící poměry: 1:2 (1 díl přípravku Q6001 : 2 díly vody), doba čištění dle míry znečištění systému 15 minut až 2 hodiny.

Ze systému vypusťte stávající provozní náplň do nádob určených na odpad a nechte likvidovat u oprávněné osoby.

Koncentrát Q6001 řádně promíchejte, aby došlo ke smísení obou fází a poté nařeďte vodou. Po naředění dojde k vyčeření kapaliny. Systém naplňte naředěnou čistící kapalinou a zajistěte cirkulaci směsi v systému. Pracovní teplota pro čištění je 5 – 100 °C. Povlaky a nánosy degradovaných glykolových kapalin se rozpustí za studena během několika minut. Pro silně degradované kapaliny je třeba dobu působení úměrně prodloužit. Čisticí směs Q6001 následně ze systému vypusťte do nádob určených na odpad a nechte likvidovat u oprávněné osoby  a systém 2x propláchněte vodou. Tím je systém připraven pro plnění novou solární kapalinou.

Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky: butylglykol, hydroxid draselný, etoxylovaný alkohol C12-14 (7 EO) a přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování
Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Metody nakládání s odpady
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Použitou kapalinu uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Kapalinu nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.

Záznam procesu čištění

Q6001 záznam testování