Q700S – Ochranný biocidní přípravek

Biocidní přípravek Q700S účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech.
Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění.

Splňuje ČSN 14868

Vlastnosti

 • vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení
 • chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií
 • účinně likviduje bakterie
 • kompatibilní pro glykolové kapaliny
 • nekorozivní
 • netoxický a biologicky rozložitelný
 • ponechává se v systému, nevypouští se
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů
 • určeno pro průmyslové aplikace

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
jemný
pH
3,0–5,9
Hustota při 20 °C
1,00–1,04 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi

Nový systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q700S v množství 1 litr na 300 litrů objemu vody v systému. Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte. Q700S lze kombinovat s inhibičním přípravkem řady Q100.

Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700S nadávkujte 1 litr na 300 litrů objemu systému. Přípravek Q700S nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směs na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700S.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Není určeno pro použití v systému pitné vody. 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdnou nádobu před likvidací důkladně vypláchněte vodou.

PRVNÍ POMOC: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

Balení

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.