Q800 – Čisticí směs na rez a vodní kámen

Koncentrovaná čisticí směs Q800 je určena k odstranění rzi, korozních kalů a vodního kamene v topných a chladicích zařízeních.

Splňuje ČSN 14868

Vlastnosti

  • odstraňuje rez, korozní kaly a vodní kámen ze systému topení a chlazení
  • směs je neutrální
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
lehký
pH
6
Hustota při 20 °C
1,11 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 % – minimální účinná koncentrace směsi
3 % – doporučená koncentrace směsi

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs Q800 v doporučeném množství 3 % z celkového objemu vody v systému (minimální dávka je 1 %). Při pokojové teplotě čistěte po dobu 1−4 týdny a zajistěte neustálou cirkulaci směsi v systému. Zvýšením teploty a koncentrace přípravku se jeho účinnost zvyšuje. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.