Q8010 – Čisticí směs na rez a vodní kámen

Čisticí směs Q8010 je určena k odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech. Vhodné pro systémy ocel, měď, mosaz, nerez, kromě hliníku.

Vlastnosti

  • odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) a rez ve výměnících a topných tělesech
  • určeno pro akutní čištění
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá mírně viskózní kapalina
Zápach
specifický
pH
< 1
Hustota při 20 °C
1,41 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
5 % minimální účinná koncentrace směsi
10 % doporučená koncentrace směsi

Přípravek nařeďte vodou na požadovanou koncentraci 5–10 %, tj. 5–10 l Q8010 na 100 l vody (přípravek Q8010 nalijte do vody – v tomto pořadí!). Naředěnou čistící směs Q8010 aplikujte do systému a zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2–3 hodin. Při rozpouštění usazenin (především vápenatých) dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čisticího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou). Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH (cca na hodnotu 2,6) a ustává vývoj plynu. Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny je třeba po vypuštění spotřebovaného roztoku použít roztok čerstvý. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte vodou. Vypuštěnou směs zneutralizujte pomocí Q8010 neutralizátoru v nádobě mimo systém. Systém poté napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000), aplikujte inhibiční směs řady Q100.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +5 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.