Q8010Al – Čisticí směs na vodní kámen pro hliníko-křemičité výměníky

Čistící směs Q8010Al je určena k odstranění vápenatých usazenin ve výměnících a topných tělesech.

Vlastnosti

  • odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) ve výměnících a topných tělesech
  • určeno pro akutní čištění
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníku
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
žluto-jantarová kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8
Hustota při 20 °C
1,13 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Obsah balení (1,5 kg) rozmíchejte v 10 litrech vody a nechte rozpustit. Připravenou kapalinu nadávkujte do výměníku a zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2–3 hodin. Při rozpouštění vápenatých usazenin dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čisticího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou).

Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH a ustává vývoj plynu. Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny, je po vypuštění spotřebovaného roztoku třeba použít roztok čerstvý.

Po vyčištění kapalinu vypusťte a zařízení řádně propláchněte vodou. Použitou směs zneutralizujte pomocí Q8010-neutralizátoru v nádobě mimo systém. Systém poté napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000), aplikujte inhibiční směs řady Q100.

Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky: kyselinu amidosulfonovou.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolněním do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1,5 kg (pro přípravu 10 l čisticí kapaliny)

Skladování

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.