Q803 – Čisticí směs na korozi, vápenaté usazeniny a kaly – nahrazen Q803R

Čisticí směs Q803 je určena pro odstraňování koroze, vápenatých usazenin a kalů v topných a chladicích systémech. Je vhodný pro akutní čištění systému.

Splňuje ČSN 14868

Vlastnosti

  • odstraňuje rez, vodní kámen a kal ze systému topení a chlazení,
  • pomáhá obnovit cirkulaci systému,
  • směs je neutrální,
  • nepoškozuje sklo, plasty,
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin,
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů,
  • určena pro domácí aplikace.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
nažloutlá / světle hnědá kapalina s obsahem bílého sedimentu
Zápach
charakteristický
pH
6
Hustota při 20 °C
1,1 g/cm3
Rozpustnost
s vodou plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
5 % – účinná koncentrace přípravku

Před použitím je třeba nádobu s přípravkem řádně protřepat. Může obsahovat usazeniny na dně obalu. Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs Q803 v množství 5 % z celkového objemu systému. Směs nechte cirkulovat v systému při běžném provozu po dobu 2–5 dnů (v závislosti na složitosti a velikosti systému. Čím větší a složitější systém je, tím je nutné dobu čištění prodloužit). Během čištění stoupá hodnota pH. Pokud pH dosáhne hodnoty 8,5–8,7, je kapacita čistícího přípravku vyčerpána. V případě silného znečištění systému celý proces zopakujte. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte. Následně systém napusťte vhodně upravenou vodou (demineralizace vody pomocí jednotky AVDK 1000 Comfort) a ošetřete inhibičním přípravkem řady ULTIMA Q100.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.