Q803 – Čisticí směs na korozi, vápenaté usazeniny a kaly

Čisticí směs Q803 je určena pro odstraňování koroze, vápenatých usazenin a kalů v topných a chladicích systémech.
Je vhodný pro akutní čištění systému.

Vlastnosti:

 • odstraňuje rez, vodní kámen a kal ze systému topení
  a chlazení
 • pomáhá obnovit cirkulaci systému
 • směs je neutrální
 • nepoškozuje sklo, plasty
 • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně
  hliníko-křemičitých slitin
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů
 • určena pro domácí aplikace

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
nažloutlá / světle hnědá kapalina s obsahem bílého sedimentu
Zápach
charakteristický
pH
6
Hustota při 20 °C
1,1 g/cm3
Rozpustnost
s vodou plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry: 5% – účinná koncentrace přípravku
Před použitím je třeba nádobu s přípravkem řádně protřepat. Může obsahovat usazeniny na dně obalu.
Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs Q803 v množství 5% z celkového objemu systému. Směs nechte cirkulovat v systému při běžném provozu po dobu 2 – 5 dnů (v závislosti na složitosti a velikosti systému. Čím větší a složitější systém je, tím je nutné dobu čištění prodloužit). Během čištění stoupá hodnota pH. Pokud pH dosáhne hodnoty 8,5 – 8,7, je kapacita čistícího přípravku vyčerpána. V případě silného znečištění systému celý proces zopakujte.
Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte. Následně systém napusťte vhodně upravenou vodou (demineralizace

Balení

 • 1 l kanystr
 • 5 l kanystr
 • 10 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.