Q9000 – Přípravek na odstranění měděnky

Přípravek Q9000 je určen k odstranění měděnky. Uvolňuje oxidy mědi.

Vlastnosti

  • uvolňuje a odstraňuje oxidy mědi
  • aplikuje se formou rozprašovače
  • určené pro čištění všech typů měděných povrchů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
cca 0,5
Hustota při 20 °C
1, 042 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min., poté opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čisticí proces několikrát opakujte.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. .
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení

  • 0,5 l láhev s rozprašovačem
  • 1 l kanystr
  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.