Siřičitan sodný – bezvodý

Chemická látka pro odstranění rozpuštěného kyslíku ve vodě. Aplikace dle normy ČSN 07 7401 (norma platná pro ocelové žárotrubné kotle, teplovodní, horkovodní a parní – nelze aplikovat pro kotle z Al slitin).

Vlastnosti

  • chemicky váže rozpuštěný kyslík ve vodě v topném systému
  • pomáhá omezit korozi kotle nebo výměníku a připojeného vodního systému
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
bílá až jemně nažloutlá krystalická látka
Zápach
bez zápachu
pH
8,5–10,5 (5 % roztok)
Rozpustnost
ve vodě rozpustný (220 g/l při 25 °C)

Dávkování a aplikace

Potřebné množství siřičitanu sodného rozmíchejte ve vodě a nechte rozpustit. Připravenou kapalinu nadávkujte do topného systému. Zásadním hlediskem pro stanovení kvality topné vody je požadavek výrobců. Pokud není výrobcem stanoven požadavek na kvalitu oběhové vody, pak platí hodnoty uvedené v normě ČSN 07 7401: přebytek siřičitanu sodného Na2SO3: 10 až 40 mg/l.

Bezpečnostní opatření

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

Balení

  • 1 kg
  • 25 kg

Skladování

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech.
Chraňte před vlhkostí. Doporučená skladovací teplota: 10–30 °C.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.