Ultima 300P – Koncentrát nemrznoucí směsi na bázi propylenglykolu pro ředění 1:2

Český výrobekUltima 300P: Teplonosná kapalina pro topné a chladící systémy

Ultima 300P: teplonosné médium na bázi propylenglykolu s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od –50 °C do 120 °C.

Oblasti použití: topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti

  • bod tuhnutí koncentrátu –50 °C,
  • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1 : 2,
  • antibakteriální ochrana,
  • kapalina „BORAX FREE“ ,
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku,
  • ochrana těsnění,
  • životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí nabázi OAT,
  • není nebezpečné pro životní prostředí,
  • není nebezpečné pro zdraví člověka.

Dávkování a aplikace

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je určený pro ředění s vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování  systému doporučujeme použití demineralizované vody (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort).

Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností. Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 2.

Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné. Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Ředící poměry

Produkt: voda

Teplota tuhnutí

1 : 1

–32 °C
1 : 1,5

–20 °C

1 : 2

–15 °C

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezamrzné teploty.

Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Q400.

Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

Kompatibilita s plasty a pryžemi:

Polyethylen (měkčené/ tvrzené) LDPE/HDPE
Polypropylen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polyester (zesítěný) UP
Butylová pryž IIR
Fluorokarbonová pryž (Viton®) FPM
Polytetrafluoroethylen PTFE
Polyamidy PA
Ethylen – propylen – dienová pryž EPDM
Nitril – butadienová pryž NBR
Polychlorbutadien CR
Styren butadienová pryž do 100°C SBR
Přírodní pryž do 80°C NR

Bezpečnostní opatření
Směs není klasifikována jako nebezpečná.

Balení
• 5 l
• 10 l
• 20 l

Skladování
Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.