Ultima 500E – Koncentrát nemrznoucí směsi na bázi ethylenglykolu pro ředění 1:4

Ultima 500E: Teplonosná kapalina pro topné a chladicí systémy

Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od –50 °C do 120 °C.

Oblasti použití: Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti

 • bod tuhnutí koncentrátu –50 °C
 • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1 : 4
 • kapalina „BORAX FREE“
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • ochrana těsnění
 • životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT
 • není nebezpečné pro životní prostředí

Ultima 500E: Dávkování a aplikace

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je určený pro ředění s vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití demineralizované vody (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000).

Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností.

Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 4. Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné.

Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Ředící poměry

Produkt: voda teplota tuhnutí
  1 : 1 –34 °C
  1 : 1,5 –23 °C
  1 : 2 –17 °C
  1 : 3 –11 °C
  1 : 4 –8 °C

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezámrzné teploty.

Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Q400.

Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana:

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Polyethylen (měkčené/ tvrzené) LDPE/HDPE
Polypropylen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polyester (zesítěný) UP
Butylová pryž IIR
Fluorokarbonová pryž (Viton®) FPM
Polytetrafluoroethylen PTFE
Polyamidy PA
Ethylen – propylen – dienová pryž EPDM
Nitril – butadienová pryž NBR
Polychlorbutadien CR
Styren butadienová pryž do 100°C SBR
Přírodní pryž do 80°C NR

Bezpečnostní opatření

H302 Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/prodejce.

Balení

 • 5 l kanystr
 • 10 l kanystr
 • 20 l kanystr
 • 25 l kanystr – prodej ukončen

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.