Ultima 500E – Koncentrát nemrznoucí směsi na bázi ethylenglykolu pro ředění 1:4

Teplonosná kapalina pro topné a chladicí systémy

Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od –50 °C do 120 °C.

Oblasti použití

Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti

 • bod tuhnutí koncentrátu –50 °C,
 • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1 : 4,
 • kapalina „BORAX FREE“,
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku,
 • ochrana těsnění,
 • životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT,
 • není nebezpečné pro životní prostředí.

Dávkování a aplikace

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je určený pro ředění s vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití demineralizované vody (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort). Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností. Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 4. Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné. Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Ředící poměry

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezámrzné teploty.

Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí,
aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem
čisticí kapalina Q400.
Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném
plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních
usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové
a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803 (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana:

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

 

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Bezpečnostní opatření

H302 Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/prodejce.

Balení

 • 5 l kanystr
 • 10 l kanystr
 • 20 l kanystr
 • 25 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.