Ultima CTP – Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu pro projektová řešení

Ultima CTP: Teplonosná kapalina pro topné, chladicí a solární systémy

Teplonosné médium na bázi propylenglykolu určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od –50 °C do 120 °C.

Oblasti použití: Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti

  • bod tuhnutí koncentrátu –50 °C
  • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1 : 2
  • kapalina „BORAX FREE“
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • ochrana těsnění
  • životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT
  • není nebezpečné pro životní prostředí
  • není nebezpečné pro zdraví člověka

Dávkování a aplikace Ultima CTP

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je upraven pro ředění s běžnou pitnou vodou nebo vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití destilované vody.

Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností. Obsahuje směs inhibitorů a ochranných látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 2.

Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné, nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem. Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou.

Ředící poměry

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezamrzné teploty.

Plnění systému a údržba

Nové systémy – doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čistící směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Q400.

Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čistící směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty) nebo Q800 (čisticí směs na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Polyethylen (měkčené/ tvrzené) LDPE/HDPE
Polypropylen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polyester (zesítěný) UP
Butylová pryž IIR
Fluorokarbonová pryž (Viton®) FPM
Polytetrafluoroethylen PTFE
Polyamidy PA
Ethylen – propylen – dienová pryž EPDM
Nitril – butadienová pryž NBR
Polychlorbutadien CR
Styren butadienová pryž do 100°C SBR
Přírodní pryž do 80°C NR

Bezpečnostní opatření: Směs není klasifikována jako nebezpečná.

Ultima CTP – balení:

  • 1000 l IBC kontejner

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.