Zimní kapalina do ostřikovačů

Kvalitní čisticí mrazuvzdorná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel. Zimní směs do ostřikovačů je čirá kapalina modrého zbarvení, charakteristické vůně. Jedná se o směs alkoholů, destilované vody, tenzidů a inhibitorů koroze, obsahuje citronové aroma.

Vlastnosti

  • Odolnost proti mrazu do –20 °C.
  • Vynikající mycí účinnost.
  • Vhodná pro všechny typy ostřikovačů motorových vozidel.
  • Ochrana před korozí ostřikovacího systému.
  • Bez příměsi metanolu.

Složení

< 5 % obsahu aniontové povrchově aktivní látky, ethanol, barvivo, aroma.

Dávkování a aplikace

Kapalinu vlijte do nádobky ostřikovače skel.
Směs do ostřikovačů se dále neředí. Určena pro přímé použití.

Bezpečnostní opatření

H226 Hořlavá kapalina a páry.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a jiné ochranné pomůcky.

Balení

• 3 l kanystr

Skladování

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před přímým sluncem, teplem a zdrojích zapálení. Skladujte při teplotě od –20 °C do 25 °C.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.