AVDK 500 – Přenosná demineralizační jednotka

Demineralizační jednotka AVDK 500 slouží k demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Vlastnosti:

 • Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů;
 • Kapacita 1 000 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH.

Technické údaje:

Demineralizační jednotka AVDK 500 je válcová tlaková nádoba z polypropylénu. V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnějším závitem. Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtrační tryskou. Filtrační lože demineralizační jednotky je tvořeno mixbedem – směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Úpravou vody na mixbedovém loži v demineralizační jednotce lze dosáhnout v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách vodivosti upravené vody 1 – 5 μS/cm. Součástí demineralizační jednotky AVDK 500 je konduktometr.

Popis zařízení:

 1. Připojení pro vstup vody
 2. Čidlo konduktometru pro měření vyčerpanosti demi jednotky a kvality výstupní vody
 3. Demineralizační jednotka
 4. Konduktometr bateriový
 5. Připojení pro výstup vody

 


Pokyny pro použití demineralizační jednotky:

Před zahájením používání jednotky je nutné naplnit jednotku demineralizační náplní. Postup viz. výměna filtrační náplně. Demineralizační jednotka AVDK 500 musí být postavena na vodorovném podloží, jehož nosnost odpovídá provozní hmotnosti jednotky. Na připojovacím dílu demineralizační jednotky je šipkami vyznačen vstup a výstup vody. Demineralizační jednotka AVDK 500 může být použita i pro trvalou instalaci, pokud jsou dodrženy provozní parametry. V tabulce je uveden maximální průtok pro demineralizační jednotku, který je zapotřebí nastavit tak, aby nebyl překračován. Hodnota vodivosti výstupní vody se zobrazuje na displeji konduktometru. Tato hodnota ukazuje také vyčerpanost filtrační náplně. Pokud dojde k překročení doporučených limitů (tlak, průtok), proces demineralizace neprobíhá dostatečné kvalitně a může tak dojít k nedostatečné demineralizaci vody.

Postup při výměně filtrační náplně:

Pokud se hodnota vodivosti na výstupu z demineralizační jednotky (hodnota na konduktomeru „AFTER“) zvýší na více jak 10 μS/cm, začíná být demineralizační náplň vyčerpaná a je nutné ji vyměnit za novou. Modrá tlaková nádoba demineralizační jednotky je v horní části opatřena závitem 2,5“, do kterého je zašroubovaná rozvodná hlava. Při výměně náplně se musí rozvodná hlava z tlakové nádoby odšroubovat. Pod rozvodnou hlavou je v tlakové nádobě demineralizační jednotky vložena středová trubka s dolní tryskou.

Při výměně filtrační náplně je nutné dodržet následující kroky:

1. Odšroubujte rozvodnou hlavu s filtrační horní tryskou, vyjměte ji společně se středovou trubkou s dolní tryskou.
2. Vysypte z tlakové nádoby vyčerpanou filtrační náplň (mixbed).
3. Do prázdné tlakové nádoby vložte středovou trubici. Na středovou trubici nasaďte zátku z plnicí sady. POZOR – do středové trubice se nesmí dostat žádná filtrační hmota, filtr by nefungoval! Trubice se musí usadit do nejnižšího místa tlakové nádoby a to tak, aby konec trubice byl v rovině s vrchní plochou nádoby, nesmí vyčnívat z nádoby.
4. Pokud by vyčnívala trubice z nádoby, nelze opět našroubovat rozvodnou hlavu. Středová trubice musí být usazena ve středu nádoby – po nasypání filtrační náplně již nelze usazení trubky opravit.
5. Pomocí trychtýře z plnicí sady začněte plnit tlakovou nádobu novou filtrační náplní – mixbedovou pryskyřicí. POZOR – je nutné stále udržovat středovou trubici přesně uprostřed plnícího otvoru, jinak by nešla nasadit rozvodná hlava!
6. Sejměte zátku ze středové trubky.
7. Povrch nádoby očistěte od zbytku filtrační hmoty, nasaďte na středovou trubici, filtrační košík s rozvodnou hlavou a našroubujte na tlakovou nádobu. Natáčení hlavy na nádobu musí jít lehce. Potom rozvodnou hlavu dotáhněte. Při dotahování nepoužívat nářadí, stačí síla rukou.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení. Použitou a vyčerpanou demineralizační pryskyřici je možné vrátit dodavateli.

Elektronický konduktometr

POPIS ZAŘÍZENÍ:

 1. POWER – tlačítko pro zapnutí s automatickým vypnutím
 2. Políčko AFTER – hodnota konduktivity výstupní vody

ZPŮSOB POUŽITÍ:

 1. Zapněte tlačítko POWER pro uvedení do provozu
 2. V poli After se zobrazí hodnota konduktivity výstupní vody
 3. Display se automaticky vypíná asi po 30s

Pozn. Funkce LED kontrolky není pro účely tohoto typu demi jednotek použita. Změna barevnosti LED kontrolky nemá vliv úpravu vody a její funkci.

Výměna baterie:

1. Odstraňte kryt baterie.
2. Instalujte novou baterii 3V CR2032 a ujistěte se, že je baterie umístěna správně kladným „+“ pólem nahoru.
3. Zavřete kryt baterie. Zmáčkněte tlačítko pro vyzkoušení měřící jednotky. Na LCD musí být zobrazena hodnota v obou polích „Before“ respektive „After“. Pokud nesvítí, zkontrolujte umístění napájecí baterie. Pak opakujte kontrolní zapnutí.
4. Baterii vyměňte v případě, že LCD zobrazuje matně a čísla nejsou jasně čitelná