AVDK 500 – Přenosná demineralizační jednotka

AVDK 500: Demineralizační jednotka k demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy.

AVDK 500 je přenosná jednotka určena k naplnění topné soustavy nebo doplnění topné soustavy demineralizovanou vodou. Jednotka AVDK 500 není určena pro permanentní instalaci na dopouštění demineralizované vody do topného systému (pro tento účel je určena jednotka AVDK Permanent).

Výrobek AVDK 500 odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Splňuje ČSN 14868

 

AVDK 500: Vlastnosti

 • určené pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů
 • kapacita 1000 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH
 • možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně

Technické údaje

Demineralizační jednotka AVDK 500 je válcová tlaková nádoba z polypropylénu. V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnějším závitem.

Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtrační tryskou. Filtrační lože demineralizační jednotky je tvořeno demineralizační náplní – směsnou iontoměničovou pryskyřicí.

Úpravou vody na mixbedovém loži v demineralizační jednotce lze dosáhnout v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách vodivosti upravené vody 1 – 5 µS/cm.

Součástí demineralizační jednotky AVDK 500 je konduktometr a kulový ventil na obtoku. Před demineralizační jednotku je doporučeno nainstalovat ochranný předfiltr o jemnosti 100 µm.

AVDK 500: Technické parametry

Velikost připojení ¾“
Výstupní vodivost 1–5 µs/cm
Průtok (doporučený) 1 m3/hod
Maximální pracovní tlak 6 bar
Max. pracovní teplota 45 oC
Demineralizační kapacita při vstupní tvrdosti vody 6°dH 2540 l
10°dH 1530 l
15°dH 1020 l
20°dH 760 l
25°dH 610 l
Objem demin. náplně 10 l
Výška jednotky 660 mm
Průměr jednotky 190 mm

Popis zařízení

AVDK 500: Demineralizační jednotka k demineralizaci napouštěcí vody - popis zařízení

AVDK 500: Instalace zařízení

Před zahájením používání jednotky je nutné naplnit jednotku demineralizační náplní. Postup viz výměna demineralizační náplně. Demineralizační jednotka AVDK 500 musí být postavena na vodorovném podloží, jehož nosnost odpovídá provozní hmotnosti jednotky.

Na připojovacím dílu demineralizační jednotky je šipkami vyznačen vstup a výstup vody. Jednotka AVDK 500 může být použita i pro trvalou instalaci, pokud jsou dodrženy provozní parametry. V tabulce je uveden maximální průtok pro demineralizační jednotku, který je zapotřebí nastavit tak, aby nebyl překračován.

Hodnota vodivosti výstupní vody se zobrazuje na displeji konduktometru. Tato hodnota ukazuje také vyčerpanost filtrační náplně. Pokud dojde k překročení doporučených limitů (tlak, průtok), proces demineralizace neprobíhá dostatečné kvalitně a může tak dojít k nedostatečné demineralizaci vody.

Postup při výměně filtrační náplně

Pokud se hodnota vodivosti na výstupu z demineralizační jednotky (hodnota na konduktomeru „IN“) zvýší na více jak 10 μS/cm, začíná být demineralizační náplň vyčerpaná a je nutné ji vyměnit za novou.

Modrá tlaková nádoba demineralizační jednotky je v horní části opatřena závitem 2 ½“, do kterého je zašroubovaná rozvodná hlava. Při výměně náplně se musí rozvodná hlava z tlakové nádoby odšroubovat. Pod rozvodnou hlavou je v tlakové nádobě demineralizační jednotky vložena středová trubka s dolní tryskou.

Při výměně filtrační náplně je nutné dodržet následující kroky:

 1. Odšroubujte rozvodnou hlavu s filtrační horní tryskou, vyjměte ji společně se středovou trubkou s dolní tryskou.
 2. Vysypte z tlakové nádoby vyčerpanou filtrační náplň (mixbed).
 3. Do prázdné tlakové nádoby vložte středovou trubici. Na středovou trubici nasaďte zátku z plnicí sady. POZOR – do středové trubice se nesmí dostat žádná filtrační hmota, filtr by nefungoval! Trubice se musí usadit do nejnižšího místa tlakové nádoby a to tak, aby konec trubice byl v rovině s vrchní plochou nádoby, nesmí vyčnívat z nádoby.
 4. Pokud by vyčnívala trubice z nádoby, nelze opět našroubovat rozvodnou hlavu. Středová trubice musí být usazena ve středu nádoby – po nasypání filtrační náplně již nelze usazení trubky opravit.
 5. Pomocí trychtýře z plnicí sady začněte plnit tlakovou nádobu novou filtrační náplní – mixbedovou pryskyřicí. POZOR – je nutné stále udržovat středovou trubici přesně uprostřed plnícího otvoru, jinak by nešla nasadit rozvodná hlava!
 6. Sejměte zátku ze středové trubky.
 7. Povrch nádoby očistěte od zbytku filtrační hmoty, nasaďte na středovou trubici, filtrační košík s rozvodnou hlavou a našroubujte na tlakovou nádobu. Natáčení hlavy na nádobu musí jít lehce. Potom rozvodnou hlavu dotáhneme. Při dotahování nepoužívat nářadí, stačí
  síla rukou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení. Použitou a vyčerpanou demineralizační pryskyřici je možné vrátit dodavateli.

Elektronický konduktometr

Popis zařízení

 1. POWER – tlačítko pro zapnutí s automatickým vypnutím.
 2. Políčko OUT– hodnota konduktivity výstupní vody (čidlo konduktometru pro měření výstupní vody)

Elektronický konduktometr

Způsob použití

 1. Zapněte tlačítko „POWER“ pro uvedení do provozu.
 2. V poli „OUT“ se zobrazí hodnota konduktivity výstupní/demineralizované vody.
 3. Display se automaticky vypíná asi po 30 s.

Pozn.: Funkce LED kontrolky není pro účely tohoto typu demi jednotek použita. Změna barevnosti LED kontrolky nemá vliv úpravu vody a její funkci.

Výměna baterie

 1. Odstraňte kryt baterie.
 2. Instalujte novou baterii 3V CR2032 a ujistěte se, že je baterie umístěna správně kladným „+“ pólem nahoru.
 3. Zavřete kryt baterie. Zmáčkněte tlačítko pro vyzkoušení měřící jednotky. Na LCD musí být zobrazena v obou polích „IN“ respektive „OUT“. Pokud nesvítí, zkontrolujte umístění a napětí napájecí baterie. Pak opakujte kontrolní zapnutí.
 4. Baterii vyměňte v případě, že LCD zobrazuje matně a čísla nejsou jasně čitelná.

Recyklace zařízení

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení. Použitou a vyčerpanou demineralizační náplň je možné vrátit dodavateli.

Balení obsahuje

– vestavěný konduktometr pro měření vodivosti upravené vody
– demineralizační prvonáplň
– součástí balení je dosýpací trychtýř (kód AVDKDS)

AVDK 500: Demineralizační jednotka k demineralizaci napouštěcí vody