AVS CL – Sada na měření množství chloridů, rozsah měření 1–60 mg/l

Testovací sada pro stanovení koncentrace chloridů.

Rozsah měření:
1–60 mg/l (po naředění vzorku dle návodu až 300 mg/l) Cl-

Balení obsahuje
2x 20ml Cl-1
1x 24ml Cl-2
2 ks odměrná nádobka skleněná se šroubovacím víčkem
1 ks černý plastový podstavec
1 ks barevná porovnávací stupnice
1 ks plastová injekční stříkačka (5 ml)

Návod k použití
1. Pomocí plastové injekční stříkačky odměřte 5 ml vzorku do obou skleněných odměrných nádobek a jednu z nádobek umístěte do černého plastového podstavce, do pozice A.
    Reagencie dále přidávejte pouze do nádobky B.
2. Přidejte 10 kapek Cl-1. Uzavřete nádobku a promíchejte.
3. Přidejte 10 kapek Cl-2. Uzavřete nádobku a promíchejte.
4. Po 1 minutě otevřete nádobku a umístěte do pozice B v černém plastovém podstavci.
5. Pomalu posouvejte podstavec po barevné stupnici, dokud se vzorky A a B nebudou barevně shodovat.
6. Pokud se oba vzorky barevně shodují, odečtěte v půlkruhovém výřezu podstavce hodnotu koncentrace chloridových iontů. Lze odhadnout i střední hodnotu.
7. Po ukončení měření vypláchněte důkladně obě nádobky (viz likvidace), vysušte je a uzavřete.

Tato metoda není vhodná pro analýzu mořské vody.

Měření koncentrovanějších vzorků (až do 300mg/l Cl¯):

1. Do obou nádobek odměřte 1mL vzorku a doplňte 4ml destilované vody.
2. Pokračujte v měření dle návodu viz výše (od bodu 2).

Výslednou odečtenou hodnotu vynásobte 5x (viz převodní tabulka).

Převodní tabulka pro měření vyšší koncentrace Cl¯ (až do 300mg/l):

Interference:

Bromidy, kyanidy, jodidy, sulfidy, thiokyanáty a thiosírany mohou reagovat obdobně jako chloridové ionty.

Následující ionty neovlivní průběh testu:
NO2≤ 2000 mg/l
F ≤ 20 mg/l

Bezpečnostní opatření:

Cl-1 obsahuje kyselinu dusičnou 13–20%, Cl-2 obsahuje thiokyanatan rtuťnatý 0,32–0,64% v methanolu 95–100%.

H301, H311, H314, H331, H370           Toxický při požití. Toxický při kontaktu s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický při vdechování. Způsobuje poškození orgánů.

P260, P280, P303+361+353, P305+351+338, P311, P405.        Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.

Podrobnější informace v bezpečnostním listu.

Likvidace:
Doporučujeme obsah měřicích nádobek a vody použité k proplachování zlikvidovat jako odpad
obsahující rtuť. Dodržujte místní předpisy týkající se odpadu.

Skladování:
Testovací sadu skladujte v chladu (< 25 °C) a suchu.