Rady a doporučení pro provoz topného systému

Na základě dlouhodobých zkušeností společnosti AV EQUEN lze doporučit následující opatření, která minimalizují rizika provozu nízkoteplotního topného systému.

  • Před naplnění systému provozní vodou provést měření alespoň základních parametrů napouštěcí vody (pH, tvrdost, konduktivitu)
  • Nepoužívat pro plnění topného systému neupravenou vodou bez předcházejícího změření parametrů vody. Velkou pozornost věnovat zejména kvalitě vodě studniční, která obsahuje velký podíl nežádoucích rozpuštěných látek.
  • Nepoužívat pro plnění topného systému změkčenou vodu, z důvodu samoalkalizačního procesu.
  • Pokud je prováděna rekonstrukce topné soustavy (např. výměna kotle), je doporučeno vždy předem zkontrolovat, jak byl původní systém provozován a zdali je původní systém vyhovující pro nový typ provozu.
  • Nainstalovat magnetický mechanický filtr – po uvedení systému do provozu je nutné zajistit, aby v systému necirkulovaly mechanické nečistoty, které mohou poškodit důležité komponenty topné soustavy. Opatřením proti výše uvedeným rizikům je instalace magnetického mechanického filtru s filtrační vložkou. Tento typ filtru obsahuje vestavěný magnet, který je určen k zachytávání všech kovových nečistot, včetně kovových kalů. Zbylé nekovové nečistoty ulpí na filtrační vložce, s doporučenou filtrační jemností 100 mikronů. Provozní voda natéká na magnet, který je uvnitř filtrační vložky. Tím je zajištěna maximální filtrační kapacita filtru. Instalací tohoto typu filtru je zabezpečeno zachycení všech typů nečistot v provozní vodě a důležité komponenty systému jsou tak ochráněny.

Pozor – na trhu jsou kromě filtrů také magnetické separátory nebo magnetické odkalovače. Vzhledově jsou tyto produkty podobné magnetickým filtrům, avšak nemají filtrační vložku. Pozornost také vyžaduje jemnost filtrační vložky. Některé magnetické filtry mají filtrační vložku s velkými oky (300 mikronů a více). Pro efektivní zachycení nečistot (včetně magnetických či nemagnetických kalů) je doporučená jemnost filtrační vložky 200 mikronů a méně. Absence filtrační vložky nebo filtrační vložka s příliš velkou průchodností může způsobit nezachycení kalů.

  • Nadávkovat inhibitor koroze – pro eliminaci rizika vzniku koroze bude do systému aplikován katodicko-anodický multifunkční měřitelný inhibitor koroze. Působením inhibitoru dojde k vytvoření ochranné vrstvy na všech kovových materiálech. Touto vrstvou bude zajištěn systém proti korozní degradaci, a to jak degradaci v důsledku vzniku galvanického článku, tak degradaci v důsledku přítomného kyslíku. Během provozu lze kontrolovat koncentraci inhibitoru. V prvním roce po uvedení do provozu jednou za pololetí, v následujících letech jednou ročně. V případě poklesu účinné látky pod minimální hladinu bude inhibitor doplněn.
  • Ochránit systém proti bakteriím – v případě instalace podlahového topení je nutná aplikace biocidního přípravku, a to z důvodu nízkoteplotního provozu topného systému. Biocidní přípravek se aplikuje vždy, bez ohledu na zdroj napouštěcí vody. Spolu s biocidním přípravek se do systému dávkuje i inhibitor koroze, který zamezí korozní degradaci kovových částí systému.
  • V případě dávkování chemických přípravků do topné soustavy vždy instalovat magnetický mechanický filtr. Jakýkoliv chemický přípravek reaguje s povrchem materiálů a průvodním jevem (byť krátkodobým) je vznik kalu. Vzniklý kal je nutné odfiltrovat za použití magnetického mechanického filtru. Pokud filtr nebude v systému nainstalován, může dojít k nežádoucímu vlivu.
RD2
Kampus Hybernská