Ultima CTE – Nemrznoucí směs na bázi ethylenglykolu pro projektová řešení

Ultima CTE: Teplonosná kapalina pro topné, chladicí a solární systémy

Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od -50 °C do 120 °C.

Oblasti použití: Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti Ultima CTE:

 • pracovní teploty od – 50 °C do +120 °C
 • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1:2
 • antibakteriální ochrana proti tvorbě a množení bakterií
 • kapalina „BORAX FREE“
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • ochrana těsnění
 • není nebezpečné pro životní prostředí
 • nehořlavá, nevýbušná

Dávkování a aplikace Ultima CTE:

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je určený pro ředění s vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití demineralizované vody (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000).

Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností.

Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 2. Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné.

Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Ředící poměry

Ultima CTE:

Produkt: voda

Teplota tuhnutí

1 : 1

–32 °C
1 : 1,5

–23 °C

1 : 2

–17 °C

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezamrzné teploty.

Plnění systému a údržba

Nové systémy: doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čistící směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Q400.

Stávající systémy: při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čistící směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směs na rez a vodní kámen).

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Polyethylen (měkčené/ tvrzené) LDPE/HDPE
Polypropylen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polyester (zesítěný) UP
Butylová pryž IIR
Fluorokarbonová pryž (Viton®) FPM
Polytetrafluoroethylen PTFE
Polyamidy PA
Ethylen – propylen – dienová pryž EPDM
Nitril – butadienová pryž NBR
Polychlorbutadien CR
Styren butadienová pryž do 100 °C SBR
Přírodní pryž do 80 °C NR

Bezpečnostní opatření

 • H302    Zdraví škodlivý při požití.
 • H317    Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H373   Může způsobit poškození ledvin při prodloužené nebo opakované expozici při požití.
 • P260   Nevdechujte páry.
 • P264   Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
 • P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
 • P314   Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333+P313   Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364   Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/prodejce.

Ultima CTE – balení:

 • 1000 l IBC kontejner

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.